Fi­nan­stil­sy­net ad­va­rer: La­ve ren­ter kan fø­re til dår­lig rå­d­giv­ning

Pen­ge­in­sti­tut­ter: De la­ve ren­ter har ført til en for­hø­jet ri­si­ko for dår­lig kun­de­rå­d­giv­ning i lan­dets pen­ge­in­sti­tut­ter, ly­der det fra Fi­nan­stil­sy­net.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - ALEXANDER BITSCH

Når dan­sker­ne be­va­e­ger sig ned i ban­ken, er der i øje­blik­ket en »for­hø­jet ri­si­ko« for, at de bli­ver mødt af dår­lig rå­d­giv­ning. Dår­lig rå­d­giv­ning som kan fø­re til tab el­ler for høj ri­si­ko for kun­den.

Så­dan ly­der ad­vars­len fra Fi­nan­stil­sy­net i en rap­port om ud­vik­lin­gen in­den for in­ve­ste­rings­fon­de. Ad­vars­len kom­mer på bag­grund af det nu­va­e­ren­de ek­stre­me ren­te­mil­jø.

»Vi står i en helt unik si­tu­a­tion, som ser ud til at va­re ved. Der­for er der grund til at ad­va­re,« si­ger Jes­per Berg, der

er di­rek­tør i Fi­nan­stil­sy­net, til Jyl­lands-Po­sten.

De dan­ske pen­ge­in­sti­tut­ters net­to­ren­te­ind­ta­eg­ter er pres­set ned, for­di det ek­stre­me ren­te­ni­veau har gjort det sva­e­re­re at tje­ne pen­ge på for­skel­len mel­lem ind- og ud­låns­ren­ter.

Ind­tje­ning på ge­by­rer

Der­med har pen­ge­in­sti­tut­ter­ne en stør­re til­skyn­del­se end tid­li­ge­re til at flyt­te kun­der­nes pen­ge fra ind­låns­kon­ti og over i in­ve­ste­rings­pro­duk­ter. Her kan ban­ker­ne nem­lig tje­ne pen­ge på f.eks. ge­by­rer, ly­der det fra Fi­nan­stil­sy­net.

»Det lig­ger ge­ne­relt i bank­mo­del­len, at man ger­ne vil ha­ve folk over i for­skel­li­ge for­mu­e­for­valt­nings­pro­duk­ter. Ind­lån be­trag­tes hi­sto­risk som no­get, man har til transak­tio­ner. Der­for er det me­get na­tur­ligt, at bank­rå­d­gi­ve­re ser på, hvor man­ge pen­ge kun­der­ne har, og hvis en kun­de har man­ge pen­ge, vil bank­rå­d­gi­ve­ren sa­el­ge et in­ve­ste­rings­pro­dukt. Vi ad­va­rer mod at gå ned ad den vej uden til­stra­ek­ke­lig om­tan­ke. Man skal re­la­tivt langt ud af ri­si­ko­kur­ven, in­den man ef­ter om­kost­nin­ger be­gyn­der at få et po­si­tivt af­kast,« si­ger Jes­per Berg.

Ri­si­ko­grup­per

Fi­nan­stil­sy­net vur­de­rer, at ri­si­ko­en for dår­lig rå­d­giv­ning er sa­er­ligt stor i for­hold til kun­der der en­ten har en lav to­le­ran­ce over for ri­si­ko, en kort tids­ho­ri­sont el­ler en kom­bi­na­tion af de to.

I Fi­nan­stil­sy­nets rap­port bli­ver det så­le­des frem­ha­e­vet, at det med en om­kost­nings­pro­cent på 0,5 kra­e­ver en lø­be­tid på ca. 15 år at op­nå et år­ligt po­si­tivt af­kast.

»Hvis man i ste­det be­va­e­ger sig ud af ri­si­ko­kur­ven, skal man ret langt ud i lø­be­tid el­ler rat­ing, før man får et af­kast, der kan be­ta­le om­kost­nin­ger­ne, så af­ka­stet kom­mer op over nul,« si­ger Jes­per Berg.

Der var ved ud­gan­gen af 2018 pla­ce­ret 927 mia. kr. i in­ve­ste­rings­fon­de. Det sva­rer til et fald på 3 pct. i for­hold til ni­veau­et fra 2017. Fal­det skyld­tes den tur­bu­lens, som op­stod på fi­nans­mar­ke­der­ne i slut­nin­gen af 2018.

I Fi­nan­stil­sy­net er man ik­ke stødt på, at kun­der har mod­ta­get dår­lig rå­d­giv­ning som føl­ge af det la­ve ren­te­ni­veau. Men man har re­gi­stre­ret, at der bli­ver ta­get me­re ri­si­ko i in­ve­ste­rin­ger­ne.

»Men om ban­ker­nes in­ci­ta­men­ter er af­gø­ren­de for, hvad der dri­ver ud­vik­lin­gen i de be­løb, der er in­ve­ste­ret, er sva­ert at si­ge no­get om. Det ser vi på i øje­blik­ket. Der kan lig­ge et for­nuf­tigt valg bag fra in­ve­sto­rer. F.eks. vil man­ge virksomhed­er be­ta­le for at ha­ve pen­ge i ban­ken og der­for va­el­ge at in­ve­ste­re i ste­det,« si­ger Jes­per Berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.