Ar­ving tjen­te 200 mio. kr. på salg af livsva­erk

Bjar­ne Han­sen kan nu kal­de sig man­ge­mil­li­o­na­er på den virk­som­hed, som hans far, Si­mon Han­sen, stif­te­de i 1979.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - PE­TER SI­MON­SEN

Da fa­mi­li­en Han­sen i 2018 solg­te den kend­te dan­ske de­sign­virk­som­hed Me­nu, blev salgs­pri­sen holdt hem­me­lig. Men nu af­slø­rer et nyt regn­skab fra Me­nu-stif­te­rens søn, at sal­get ind­brag­te knap 200 mio. kr. Det var nem­lig no­gen­lun­de det be­løb, som ejer Bjar­ne Han­sen sid­ste år ind­kas­se­re­de i sit per­son­li­ge hol­dings­el­skab, vi­ser et nyt regn­skab.

Der­med kan Bjar­ne Han­sen nu kal­de sig man­ge­mil­li­o­na­er på den virk­som­hed, som hans far, Si­mon Han­sen, stif­te­de i 1979.

Nye va­rer på hyl­der­ne

Bjar­ne Han­sen solg­te i marts 2018 ca. 70 pct. af ak­tier­ne i Me­nu til ka­pi­tal­fon­den Po­la­ris. Me­nu er kendt for si­ne møb­ler, lam­per og brugs­kunst, der bli­ver solgt via de­tail­hand­len og gros­si­ster i 40 for­skel­li­ge lan­de.

»Me­nu har skabt et sta­er­kt brand, en spa­en­den­de pipe­li­ne af loven­de pro­duk­ter og en virk­som­hed med et be­ty­de­ligt og ska­ler­bart ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le. Vi er over­be­vist om, at Me­nu har de ret­te for­ud­sa­et­nin­ger for at fort­sa­et­te og ac­ce­le­re­re suc­ce­sen i et spa­en­den­de glo­balt mar­ked, og vi ser me­get frem til at bi­dra­ge til at for­lø­se po­ten­ti­a­let,« sag­de Jan Jo­han Kühl, ma­nag­ing part­ner i Po­la­ris, i for­bin­del­se med over­ta­gel­sen.

Fa­mi­li­en Han­sen ejer fort­sat en ak­tiepost i Me­nu. Det sam­me gør den tid­li­ge­re Hum­mel-chef Si­mon Schri­ver, der fun­ge­re­de som en slags rå­d­gi­ver for ejer­fa­mi­li­en un­der salgs­pro­ces­sen.

Skif­te­de navn

Si­mon Han­sen stif­te­de Me­nu i 1979 – den­gang un­der nav­net Da­nish Ste­el Hou­se, der pro­du­ce­re­de stå­l­fa­de. Søn­nen Bjar­ne Han­sen kom ind som 21-årig og aen­dre­de i 1998 nav­net på virk­som­he­den, så den kom til at hed­de Me­nu.

I 2012 ind­led­te Me­nu en trans­for­ma­tion fra pri­ma­ert at sa­el­ge ac­ces­so­ri­es til og­så at pro­du­ce­re møb­ler, brugs­kunst og lam­per. De se­ne­re år har sel­ska­bet for­må­et at ha­e­ve sin ind­tje­ning mar­kant. Om­sa­et­nin­gen er hem­me­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.