Fy­re­de al­le i Dan­mark: Po­pu­la­er mo­tions­app med sja­el­dent over­skud

En­do­mon­do kun­ne i 2017 pra­e­sen­te­re et regn­skab med un­der­skud og rod i bog­fø­rin­gen. I 2018 gik det an­der­le­des ef­ter en ned­luk­ning af kon­to­ret i Kø­ben­havn.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - MICK KRISTENSEN

Den po­pu­la­e­re mo­tions­app En­do­mon­do, der er stif­tet af dan­ske iva­er­ksa­et­te­re, kan nu gla­e­de sig over et sja­el­dent over­skud. Fak­tisk det bed­ste re­sul­tat i En­do­mon­dos hi­sto­rie.

Det vi­ser det nye 2018regn­skab fra En­do­mon­do ApS, der kom ud af året med et over­skud ef­ter skat på 1,9 mio. kr. og en øget brut­to­fortje­ne­ste.

Det er kun an­den gang i sel­ska­bets hi­sto­rie, at der er po­si­ti­ve tal på bund­linj­en, og før­ste gang si­den regn­skabsår­et 2012/2013.

Dansk kon­tor luk­ket

En­do­mon­dos sja­eld­ne over­skud kom­mer, ef­ter at sel­ska­bets ejer, den ame­ri­kan­ske sports­gi­gant Un­der Ar­mour, i novem­ber valg­te at luk­ke det dan­ske kon­tor i Kø­ben­havn og fy­re de om­kring 30 dan­ske an­sat­te. Un­der Ar­mour køb­te En­do­mon­do i 2015 for 575 mio. kr.

Luk­nin­gen af det kø­ben­havn­ske kon­tor får nog­le ord med på vej­en i det nye regn­skab.

»En­do­mon­do-ap­pli­ka­tio­nen vil fort­sa­et­te med at va­e­re ejet af Un­der Ar­mour Eu­ro­pe B.V. (hol­land­sk sel­skab, red.), og drif­ten vil bli­ve kon­so­li­de­ret med de an­dre di­gi­ta­le plat­for­me ejet af Un­der Ar­mour, Inc. uden for Kø­ben­havn,« står der i En­do­mon­dos regn­skab.

Da En­do­mon­do for et år si­den kun­ne of­fent­lig­gø­re sit 2017-regn­skab, var det med kri­tik fra sel­ska­bets re­visor, Pri­cewa­ter­hou­seCoo­pers.

Helt kon­kret men­te re­visoren, at En­do­mon­do hav­de over­t­rå­dt bå­de bog­fø­rings­og moms­lo­v­giv­nin­gen ved at ha­ve uor­den i bog­fø­rin­gen og af­le­ve­re sin moms­re­gi­stre­ring for sent.

Der­u­d­over hav­de re­visoren ik­ke kun­net få for­skel­li­ge kon­ti til at stem­me hos En­do­mon­do, hvor­for re­visoren ik­ke kun­ne god­ken­de regn­ska­bet i sin hel­hed.

Pro­ble­ma­tisk flyt­ning

Regn­skabs­ro­det ske­te, ef­ter sty­rin­gen af En­do­mon­dos økonomi var ble­vet flyt­tet til Te­xas, hvor Un­der Ar­mour har kon­tor.

Flyt­nin­gen af En­do­mon­dos øko­no­mi­ske sty­ring hav­de ik­ke va­e­ret pro­blem­fri, in­drøm­me­de Chri­sti­an Lil­le­lund, En­do­mon­dos da­va­e­ren­de chef i Dan­mark.

»Det er be­kla­ge­ligt, at der er ble­vet la­vet nog­le fejl. Det har gi­vet nog­le ud­for­drin­ger på kort sigt, at det fi­nan­si­el­le se­tup ik­ke la­en­ge­re er i Dan­mark. Det hav­de va­e­ret nem­me­re. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re, og vi er nu ved at få styr på de ting, der ik­ke har va­e­ret styr på,« sag­de han til Jyl­lands-Po­sten.

En­do­mon­do blev stif­tet i 2007 af tre McKin­sey-kon­su­len­ter, som sag­de de­res sik­re job op og blev iva­er­ksa­et­te­re – det før­ste halvan­det år uden løn. Men ef­ter­hån­den fik dan­sker­ne te­le­fo­ner med gps, bru­ger­tal­let steg, og in­ve­sto­rer skød pen­ge i En­do­mon­do, her­un­der Se­ed Ca­pi­tal og Pre­ben Dam­gaard.

Al­le tre stif­te­re af En­do­mon­do har for­ladt virk­som­he­den.

Fo­to: An­ders Rye Skjold­jen­sen

En­do­mon­do har mil­li­o­ner af bru­ge­re på ver­dens­plan. I 2018 valg­te den ame­ri­kan­ske ejer at fy­re al­le an­sat­te i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.