En­de­lig funk­ler de dan­ske bi­o­tek­stjer­ner

GEN­NEM­BRUD: Det har kra­e­vet blod, sved, tå­rer, tå­l­mo­dig og mas­ser af pen­ge, men nu be­gyn­der Dan­mark for al­vor at hø­ste frug­ter­ne af man­ge års slid med en blom­stren­de bi­o­tekin­du­stri.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - BENJAMIN W. CHRI­STEN­SEN

Den dan­ske bi­o­tek­bran­che står over for en ny gul­dal­der, hvor suc­ces­hi­sto­ri­er­ne en­de­lig er kom­met op til over­fla­den. Går alt ef­ter pla­nen, er det kun be­gyn­del­sen, ly­der det fra bran­chen.

»Jeg er me­get op­ti­mi­stisk. Vi har va­e­ret i gang i 10 år, og vo­res pre-se­ed-sel­ska­ber mod­ta­ger i gen­nem­snit syv gan­ge så me­get ka­pi­tal som an­dre iva­er­ksa­et­ter­virk­som­he­der. Det vi­ser, at der bli­ver skabt virksomhed­er, som an­dre in­ve­sto­rer tror på,« si­ger Sø­ren Møl­ler, le­den­de part­ner i No­vo Se­eds, der in­ve­ste­rer i bå­de virksomhed­er in­den for me­di­cinsk ud­styr og la­e­ge­mid­de­l­ud­vik­ling.

Han na­ev­ner bl.a. bi­o­tek­sel­ska­ber­ne Epit­he­ra­pe­u­ti­cs

og Orp­ha­zy­me, hvor først­na­evn­te blev solgt til ame­ri­kan­ske Gile­ad, mens sidst­na­evn­te er ble­vet børsno­te­ret.

Se­ne­st blev bi­o­tek­sel­ska­bet Nu­e­vo­lu­tion solgt til ame­ri­kan­ske Am­gen for 167 mio. dol­lars.

»Helt ba­nalt set har vi brug for dyg­ti­ge men­ne­sker, fan­ta­stisk forsk­ning og mas­ser af pen­ge. Der er vi godt med for ti­den, og det gør, at vi kan ska­be suc­ce­ser,« si­ger Chri­sti­an El­ling, le­den­de part­ner i Lund­beck­fond Emer­ge.

Blod på tan­den

Bo Jes­per Han­sen, der er ble­vet mil­li­ar­da­er på at sa­el­ge det sven­ske bi­o­tek­sel­skab So­bi og i dag er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, ser og­så den dan­ske bi­o­tek­bran­che stå for­an en en­dog yderst lys frem­tid.

»Det går rig­tig godt i dansk bi­o­tek. Nu har vi se­ne­st set Nu­e­vo­lu­tion, der på bag­grund af so­lid vi­den­skab er ble­vet solgt. Det gi­ver folk end­nu me­re blod på tan­den,« si­ger Bo Jes­per Han­sen.

Suc­ce­sen be­ty­der, at sto­re uden­land­ske fon­de for al­vor har få­et øj­ne­ne op for, hvad vi kan i Dan­mark. Det kom se­ne­st til ud­tryk i for­å­ret 2019, hvor det purun­ge bi­o­tek­sel­skab Sni­pr Bio­me rej­ste 320 mio. kr. – bl.a. med pen­ge fra pro­mi­nen­te uden­land­ske fon­de som hol­land­ske LSP og ty­ske Wel­ling­ton.

»Jeg tror, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling fort­sa­et­ter. Fle­re og fle­re uden­land­ske fon­de har få­et øj­ne­ne op for, at det er kva­li­tets­sel­ska­ber, der kom­mer ud af øko­sy­ste­met. Det er for mig at se det bed­ste be­vis for, at der vir­ke­lig sker no­get,« si­ger Sø­ren Møl­ler. Chri­sti­an El­ling, le­den­de part­ner i Lund­beck­fond Emer­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.