»Det er alt­af­gø­ren­de, at vi ik­ke ba­re la­e­ner os

Nu­e­vo­lu­tion er li­ge ble­vet solgt for 167 mio. dol­lars, og fle­re un­ge sel­ska­ber har hen­tet tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb fra pro­mi­nen­te in­ve­sto­rer. Bi­o­tek­bran­chen er fly­ven­de, så nu hand­ler det om at byg­ge vi­de­re og und­gå selv­til­freds­hed.

Jyllands-Posten - - ERHVERV - BENJAMIN W. CHRI­STEN­SEN

Den tun­ge dy­ne fyldt med ne­ga­ti­vi­tet og dår­lig­dom­me er for­s­vun­det fra den dan­ske bi­o­tek­him­mel, hvor en ra­ek­ke ak­tø­rer nu øj­ner en lys frem­tid.

Jyl­lands-Po­sten gi­ver dig her for­kla­rin­gen på, hvor­for suc­ces­hi­sto­ri­er­ne står i kø.

En li­del­ses­hi­sto­rie

Dansk bi­o­tek var i man­ge år én lang li­del­ses­hi­sto­rie, og de fle­ste kan nok hu­ske den to­ta­le derou­te for As­ger Aamunds Neu­ro­search, der faldt tun­ge­re end en ko­met fra him­len.

Det er ble­vet skra­e­k­ek­semp­let, og selv om det langt­fra er hver­ken per­so­ner­ne bag el­ler sel­ska­bets skyld, har ud­vik­lin­gen for man­ge år si­den gjort, at f.eks. de dan­ske pen­sions­sel­ska­ber i dag er me­re end al­min­de­ligt lunk­ne over for at in­ve­ste­re i dansk bi­o­tek.

Det er der imid­ler­tid man­ge an­dre, der har gjort i mel­lem­ti­den, og i den sam­men­ha­eng er der in­gen over No­vo Nor­disk Fon­den.

Via alt fra in­ve­ste­rin­ger i helt tid­lig forsk­ning til sto­re mil­li­o­nin­ve­ste­rin­ger i de­ci­de­re­de virksomhed­er har lan­dets stør­ste pen­ge­tank om no­gen holdt fast. Det sam­me ga­el­der ven­tu­re­fon­den Sun­sto­ne Ca­pi­tal og til dels og­så Va­ekst­fon­den og Lund­beck­fon­den Emer­ge.

Alt lagt sam­men står Dan­mark nu med en blom­stren­de in­du­stri, der ik­ke ba­re har ført til mil­li­ards­alg af fle­re virksomhed­er, men og­så til de stør­ste in­ve­ste­rings­run­der i Nor­den in­den for sek­to­ren, hvor pro­mi­nen­te fon­de som Or­bi­med og Wel­ling­ton er med.

»De uden­land­ske fon­de har få­et øj­ne­ne op for Dan­mark, og det skyl­des i vid ud­stra­ek­ning, at vi selv har in­ve­ste­ret mas­sivt og vist vej­en. Hvis vi ik­ke selv har vil­lig­he­den til at fort­sa­et­te med at ta­ge de skridt, bli­ver der la­en­ge­re og la­en­ge­re mel­lem, at de uden­land­ske fon­de kom­mer,« si­ger Chri­sti­an El­ling, le­den­de part­ner i Lund­beck­fon­den Emer­ge.

Suc­ce­ser­ne står i kø

Suc­ce­ser­ne står na­er­mest i kø, hvis man ser bort fra det kri­se­ram­te bi­o­tek­sel­skab Symp­ho­gen, der de se­ne­ste år har ud­vik­let sig dår­ligt.

For­vent­nin­ger­ne til sel­ska­ber som sa­er­ligt Ga­lecto le­det af Hans Scham­bye og det purun­ge Sni­pr Bio­me, der for få må­ne­der si­den rej­ste 320 mio. kr., er no­get af det, al­le pe­ger på.

An­dre vir­ke­lig spa­en­den­de bi­o­tek­sel­ska­ber ta­el­ler NMD Phar­ma og Orp­ha­zy­me, der er spe­ci­a­li­se­ret i sja­eld­ne syg­dom­me.

»Det hand­ler om ved­hol­den­hed. Det ta­ger tid, og der er al­drig en li­ge vej frem. Orp­ha­zy­me har ka­em­pet hårdt, og nu står sel­ska­bet på nip­pet til at ind­sen­de en re­gi­stre­rings­an­søg­ning om mar­keds­fø­rings­til­la­del­se i Eu­ro­pa,« si­ger bi­o­tek­mil­li­ar­da­e­ren Bo Jes­per Han­sen, der i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.