DE SPIRENDE BIOTEKHÅB

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Fle­re dan­ske bi­o­tek­sel­ska­ber in­de­hol­der så stort et po­ten­ti­a­le, at det kan bli­ve til no­get rig­tig stort. Jyl­lands-Po­sten gi­ver dig her et over­blik over tre af de mest spa­en­den­de.

Orp­ha­zy­me – børsno­te­ret og fo­ku­se­rer på ud­vik­ling af la­e­ge­mid­ler mod sja­eld­ne syg­dom­me. Sel­ska­bet er la­engst frem­me med sit ho­ve­d­ak­tiv ari­mo­clo­mol mod stof­skif­te­syg­dom­men Nie­mann-Pi­ck ty­pe C (NPC). Sel­ska­bet for­ven­ter at kun­ne ind­sen­de en re­gi­stre­rings­an­søg­ning om mar­keds­fø­rings­til­la­del­se i Eu­ro­pa sna­rest.

Sni­pr Bio­me – er fle­re år fra at kun­ne te­ste si­ne la­e­ge­mid­delkan­di­da­ter på men­ne­sker, men ope­re­rer in­den for et af me­di­ci­na­lin­du­stri­ens hot­te­ste om­rå­der, nem­lig CRISPR, der er en slags dna-saks, der kan klip­pe i ge­ner i al­le ta­en­ke­li­ge or­ga­nis­mer og så­le­des har po­ten­ti­a­le til alt fra at kun­ne slå ge­ner i styk­ker til at ma­ni­p­u­le­re dem.

NMD Phar­ma – lil­le og gan­ske ungt sel­skab, der i 2018 hen­te­de 280 mio. kr. Sel­ska­bet for­sø­ger at ud­vik­le en tab­let mod den dø­de­li­ge mu­skel­svind­syg­dom ALS, li­ge­som der og­så ar­bej­des på en be­hand­ling, som skal hja­el­pe pa­tien­ter med at gen­vin­de styr­ken i mus­k­ler­ne ef­ter for ek­sem­pel en kra­e­ven­de ope­ra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.