Til­ba­ge og tror, at det he­le kø­rer«

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

dag er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem og bl.a. er na­est­for­mand for Orp­ha­zy­me.

I dis­se da­ge og uger er det dog det i of­fent­lig­he­den ret ukend­te Nu­e­vo­lu­tion, der er på al­les la­e­ber, ef­ter at sam­ar­bejds­part­ne­ren Am­gen har med­delt, at det vil kø­be sel­ska­bet for 167 mio. dol­lars.

»Nu­e­vo­lu­tion er et godt ek­sem­pel. Det er ba­ne­bry­den­de tek­no­lo­gi, men det vi­ser og­så, at det ta­ger tid. Nu hø­ster vi frug­ter­ne af det,« si­ger Stig Løk­ke Pe­der­sen, for­mand for Nu­e­vo­lu­tion og tid­li­ge­re kon­cern­di­rek­tør i Lund­beck.

Sel­ska­bet har iføl­ge for­man­den i vid ud­stra­ek­ning va­e­ret af­skå­ret fra un­der­vejs at kom­mu­ni­ke­re om de man­ge spa­en­den­de ting, der har va­e­ret gang i. Sa­m­ar­bejds­part­ner­ne har sim­pelt­hen ik­ke øn­sket, at de sta­er­ke re­sul­ta­ter blev kom­mu­ni­ke­ret, hvil­ket har gjort, at suc­ce­sen frem mod sal­get må­ske er gå­et lidt un­der ra­da­ren.

»Nu­e­vo­lu­tion er ble­vet skabt på bag­grund af fan­ta­stisk vi­den­skab kom­bi­ne­ret med tre bå­de sto­re og me­get se­ri­ø­se in­ve­sto­rer i form af SEB, Sun­sto­ne Ca­pi­tal og In­du­stri­fon­den. De har ud­vist tå­l­mo­dig­hed og er nu ble­vet be­løn­net,« si­ger Stig Løk­ke Pe­der­sen.

Hos Sun­sto­ne Ca­pi­tal ser part­ner Sten Ver­land sal­get af Nu­e­vo­lu­tion som et godt ek­sem­pel.

»Der er in­gen tvivl om, at dansk og nor­disk bi­o­tek i den grad er kom­met på land­kor­tet. Det ser vi bå­de med børsno­te­rin­ger og de­ci­de­re­de salg til sto­re me­di­ci­nal­sel­ska­ber,« si­ger han.

Pipe­li­ne af sel­ska­ber

No­vo Nor­disk Fon­den sat­se­de stort i slut­nin­gen af 2018 med etab­le­rin­gen af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te. Fon­den po­ster over tre år 392 mio. kr. i etab­le­rin­gen af det nye, sto­re cen­ter med det for­mål at hja­el­pe un­ge bi­o­teki­va­er­ksa­et­te­re med pen­ge og vej­led­ning, så un­der­sko­ven af nye virksomhed­er in­den for bi­o­tek og me­di­cinsk ud­styr blom­strer op.

Suc­ceskri­te­ri­et for for­man­den, Sten Schei­bye, tid­li­ge­re top­chef i Co­l­o­p­last, er i 2020 at ha­ve 15-20 virksomhed­er i in­ku­ba­to­ren og en hel strøm af virksomhed­er i de tid­li­ge­re fa­ser. Det kom­mer dog na­ep­pe til at stop­pe her, for og­så i de se­ne­re fa­ser af ud­vik­lin­gen øj­ner man­ge ak­tø­rer fle­re mu­lig­he­der for suc­ces.

»Vi har en ut­ro­lig spa­en­den­de pipe­li­ne af sel­ska­ber. Jeg for­ven­ter, at en del af dem vil kom­me til at rej­se sto­re be­løb,« si­ger Sø­ren Møl­ler, le­den­de part­ner i No­vo Se­eds.

Han un­der­stre­ger be­tyd­nin­gen af so­lid vi­den­skab, et sta­er­kt le­del­ses­team med er­fa­ring, et godt net­va­erk om­kring sel­ska­ber­ne og nok ka­pi­tal som grund­pil­ler­ne.

»Det er de klas­si­ske ele­men­ter, men nu er brik­ker­ne i pus­le­spil­let ble­vet sat sam­men,« si­ger Sø­ren Møl­ler.

Den stør­ste frygt er må­ske i vir­ke­lig­he­den, om bi­o­tek­bran­chen kom­mer til at hvi­le på laur­ba­er­re­ne, nu hvor drøm­men om de suc­ces­ful­de forta­el­lin­ger en­de­lig har ma­te­ri­a­li­se­ret sig.

»Det er alt­af­gø­ren­de, at vi nu ik­ke ba­re la­e­ner os til­ba­ge og tror, at det he­le kø­rer. Det kom­mer det kun til at fort­sa­et­te med, så la­en­ge vi bli­ver ved med at tra­e­de på pe­da­ler­ne og stil­ler op med dyg­tig og ind­sigts­fuld ri­si­ko­vil­lig ka­pi­tal,« si­ger Chri­sti­an El­ling, Lund­beck­fon­den Emer­ge.

Alt lagt sam­men står dansk bi­o­tek over for at tra­e­de ind i en hi­sto­risk suc­ces­fuld ae­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.