Nis­sans re­form­pla­ner ud­stil­ler den in­ten­se magt­kamp med Re­nault

BI­LIN­DU­STRI: Nis­san vil ud­fø­re re­for­mer i kølvan­det på Car­los Ghosns fald. Men helst udenom sin fran­ske part­ner. Tro om igen, si­ger Re­nault.

Jyllands-Posten - - GLOBAL - THO­MAS HØY DAVIDSEN Kor­re­spon­dent

Slags­må­let mel­lem Nis­san og dets al­li­an­ce­part­ner Re­nault er me­re in­tenst end tid­li­ge­re an­ta­get iføl­ge in­tern kom­mu­ni­ka­tion la­ek­ket til me­di­er­ne. Al­li­an­cen ba­e­rer ef­ter­hån­den pra­eg af et dår­ligt ae­g­te­skab: Hvor Nis­san øn­sker me­re fri­hed i part­ner­ska­bet, ka­em­per Re­nault for kon­trol.

Det ga­el­der isa­er de re­for­mer, Nis­san har plan­lagt i kølvan­det på dra­ma­et om sin tid­li­ge­re top­chef, Car­los Ghosn, der blev ar­re­ste­ret for fi­nan­si­el uve­der­ha­ef­tig­hed i novem­ber. For Ghosn, ly­der an­kla­gen, slap kun af­sted med at sny­de på grund af en ugen­nem­sig­tig fir­ma­struk­tur, der kon­cen­tre­re­de al magt om­kring hans per­son.

Den skal nu la­ves om, med­del­er Nis­san, som si­den har frem­lagt pla­ner for en ny og bed­re le­del­ses­struk­tur. Bl.a. vil fir­ma­et op­ret­te tre ko­mi­te­er be­stå­en­de af ude­frakom­men­de di­rek­tø­rer, der skal hol­de op­syn med drifts­le­del­sen. Samt sa­et­te fo­den ned, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Blankt nej

Tan­ken var at ha­ve alt klar den 25. ju­ni, hvor bil­pro­du­cen­tens ak­tio­na­e­rer for­melt Re­naults di­rek­tør, Thier­ry Boll­oré, og Re­naults be­sty­rel­ses­for­mand, Je­an-Do­mi­nique Se­nard, lover evigt part­ner­skab med Nis­sans di­rek­tør, Hiro­to Sai­kawa, og Mitsu­bis­his di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand, Osamu Masuko, ef­ter en pres­se­kon­fe­ren­ce i marts. Men un­der over­fla­den sim­re­de skar­pe ue­nig­he­der.

skal stem­me om re­form­pla­nen. Der­ef­ter kan den fø­res ud i li­vet.

Det bur­de va­e­re en god nyhed. I ste­det er det tem­me­lig aka­vet. For Re­nault, på pa­pi­ret Nis­sans bed­ste ven i bil­ver­de­nen, si­ger blankt nej. Og uden Re­naults samtyk­ke

kan re­for­mer­ne ik­ke ved­ta­ges – for Re­nault er Nis­sans stør­ste ak­tio­na­er.

Den­ne sta­tus bør nem­lig re­flek­te­res i om­tal­te re­for­mer, me­ner det fran­ske fir­ma. Bl.a. ved at la­de top­folk fra Re­nault be­sid­de po­ster i op­syns­ko­mi­te­er­ne.

»Re­naults ret­tig­he­der som ejer af 43,4 pct. af Nis­sans ak­tier bør an­er­ken­des til ful­de, og som mini­mum bør en el­ler to di­rek­tø­rer ud­na­evnt af Re­nault va­e­re med­lem­mer af hver af de tre ko­mi­te­er. Som sa­ger­ne står, la­der det­te ik­ke til at bli­ve til­fa­el­det,« skrev

Re­naults be­sty­rel­ses­for­mand, Je­an-Do­mi­nique Se­nard, til Nis­san i mid­ten af maj.

Nis­sans re­form­plan skal ved­ta­ges med to tred­je­de­les fler­tal – og Se­nard tru­e­de i bre­vet med, at Re­nault vil­le af­hol­de sig fra at stem­me.

Men Nis­san har og­så ta­get si­ne fløjls­hand­sker af.

I sid­ste uge tru­e­de Nis­sans re­pra­e­sen­tan­ter i Re­naults be­sty­rel­se med at af­stå fra at stem­me om en lu­kra­tiv fu­sion mel­lem Re­nault og Fi­at Chrys­ler, hvor­ef­ter pla­nen faldt fra hin­an­den. Nis­san fulg­te der­ef­ter op med et ul­ti­ma­tum: Vil Re­nault gen­nem­fø­re sin fu­sion, må det først ned­brin­ge sin ja­pan­ske ak­tie­an­part.

Nis­sans øver­ste di­rek­tør, Hiro­to Sai­kawa, un­der­stre­ge­de dog og­så vig­tig­he­den af part­ner­ska­bet i et in­ter­view med Fi­nan­ci­al Ti­mes man­dag, og at han »var sik­ker på«, at der kun­ne fin­des en fa­el­les­løs­ning.

Imens ul­mer skyt­te­gravskri­gen vi­de­re.

»Det er no­get rod,« op­sum­me­re­de Ja­net Lewis, ana­ly­ti­ker ved in­ve­stor­fon­den Ma­cqua­rie Ca­pi­tal, tørt til Bloom­berg tirs­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.