Mi­cro­soft er til­ba­ge i top­pen af te­chin­du­stri­en

Softwa­re­sel­ska­bet fra Se­att­le har al­drig va­e­ret me­re va­erd. Him­mel­flug­ten de se­ne­ste fi­re år skyl­des et use­xet fo­kus.

Jyllands-Posten - - GLOBAL - RE­NE DEICHGRAEB­ER

Hvis kon­kur­ren­cen om at va­e­re ver­dens mest va­er­di­ful­de sel­skab var et cy­kel­løb i de hø­je bjer­ge, vil­le Jør­gen Leth forta­el­le se­er­ne, at Ap­ple og Ama­zon er ble­vet smidt af, sat og slidt op af den før­en­de ryt­ter i fel­tet.

For Mi­cro­soft har den se­ne­ste må­ned ik­ke blot for­må­et at for­bli­ve på den sjove si­de af 1 tril­li­on dol­lar-ma­er­ket som den ene­ste for­ret­ning på klo­den. Fak­tisk har sel­ska­bet med ho­ved­sa­e­de i Se­att­le al­drig va­e­ret me­re va­erd tak­ket va­e­re en kurs­stig­ning på na­e­sten 10 pct. i den for­gang­ne uge.

Klar num­mer 1

Det be­ty­der, at softwa­re­gi­gan­ten nu har en mar­kedsva­er­di på 1.007 mia. dol­lars, alt imens Ap­ple og Ama­zon, der beg­ge har brudt det magi­ske loft tid­li­ge­re, må nø­jes med en va­er­disa­et­ning på om­kring 880 mia. dol­lars.

Der­med er Mi­cro­soft for al­vor til­ba­ge i den ab­so­lut­te top af te­chin­du­stri­en, hvor Bill Ga­tes & Co. tro­ne­de uaf­brudt i 1990’er­ne, indtil myn­dig­he­der­ne ind­led­te en mo­nopolsag mod sel­ska­bet, der sam­ti­dig blev ramt af do­tcom-bob­len og af Ste­ve Jobs’ stor­sti­le­de co­me­ba­ck hos Ap­ple.

Der­for har Mi­cro­soft si­den årtu­sind­skif­tet me­re el­ler min­dre va­e­ret de­fi­ne­ret ud fra alt det, for­ret­nin­gen ik­ke for­må­e­de. At lan­ce­re et al­ter­na­tiv til iP­ho­ne. At pu­ste liv i Nokia. At få os til at bin­ge i ste­det for at goog­le. At ska­be et so­ci­alt me­die. At va­e­re at­trak­tiv hos de un­ge.

In­tet af det har for så vidt aen­dret sig, men al­li­ge­vel har top­che­fen si­den 2014, Satya Na­del­la, for­må­et at tredob­le kur­sen på Mi­cro­softs ak­tier. Det skyl­des først og frem­mest, at sel­ska­bet har fun­det til­ba­ge til sin ker­ne­for­ret­ning med er­hvervs­li­vet som om­drej­nings­punkt frem for at hal­se for­pu­stet ef­ter de me­ni­ge for­bru­ge­re.

Ap­ple sår­bar

Så­le­des har Na­del­la ska­er­pet fo­kus­set på no­get så use­xet som cloud com­pu­ting – alt­så softwa­re­tje­ne­ster le­ve­ret og op­da­te­ret lø­ben­de – hvil­ket iføl­ge er­hvervs­me­di­et Qu­artz har gi­vet Mi­cro­soft en an­del på 17 pct. af det mar­ked i en si­tu­a­tion, hvor Ap­ples af­ha­en­gig­hed af te­le­fonsal­get bli­ver me­re og me­re ty­de­lig og sår­bar i ak­tio­na­e­rer­nes op­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.