Ren­ten steg en smu­le

Jyllands-Posten - - BØRS -

En over­ve­jen­de op­ti­mis­me på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der var tirs­dag med til at gi­ve min­dre ren­testig­nin­ger på det dan­ske ob­liga­tions­mar­ked.

For den to­ne­an­gi­ven­de tiåri­ge dan­ske statsob­liga­tion end­te da­gen med en ren­te på mi­nus 0,19 pct. Det var 2 ba­sis­po­int la­ve­re end luk­ke­ni­veau­et på mi­nus 0,21 pct. fre­dag før den for­la­en­ge­de we­e­kend.

I lø­bet af tirs­da­gen nå­e­de den tiåri­ge ren­te at run­de mi­nus 0,17 pct., men ud på ef­ter­mid­da­gen da­em­pe­de stig­nin­gen sig igen. En af år­sa­ger­ne til den ge­ne­relt op­løf­ten­de stem­ning på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der var fre­da­gens af­ta­le mel­lem USA og Me­xi­co, som har i sin­de at be­ka­em­pe den il­le­ga­le im­mi­gra­tion fra Cen­tra­la­me­ri­ka, hvor­for USA ik­ke ind­fø­rer told på me­xi­can­ske va­rer.

Tirs­da­gens ka­len­der var re­la­tivt fat­tig i for­hold til nøg­le­tal. En af de få of­fent­lig­gø­rel­ser kom fra Dan­mark, hvor de dan­ske for­bru­ger­pri­ser i maj steg 0,7 pct. på års­ba­sis iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Iføl­ge esti­ma­ter ind­sam­let af Bloom­berg News var der ven­tet en års­stig­nings­takt på 1,0 pct. Der­med er in­f­la­tio­nen af­ta­get en anel­se, da års­stig­nings­tak­ten for for­bru­ger­pri­ser­ne må­ne­den for­in­den var 1,0 pct.

»Det er i høj grad prisa­en­drin­ger in­den for trans­port og bo­lig­be­nyt­tel­se, elek­tri­ci­tet og op­varm­ning, der tra­ek­ker den år­li­ge stig­ning i maj ned i for­hold til april, skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.