Am­bu og No­vo Nor­disk top­pe­de

Jyllands-Posten - - BØRS -

Med Am­bu og No­vo Nor­disk som de mest sti­gen­de ak­tier end­te det dan­ske eli­te­in­deks, C25, tirs­dag 1,49 pct. hø­je­re i 1.129,49.

Der­ved kla­re­de det le­den­de in­deks her­hjem­me sig en smu­le bed­re end kol­le­ger­ne rundt om i Eu­ro­pa, hvor der var stig­nin­ger på mel­lem 0,3 og 1 pct. ved dansk bør­sluk­ning.

»Vi har nok haft lidt til go­de, for­di vi har haft en luk­ke­dag, mens re­sten af mar­ke­det kør­te vi­de­re,« si­ger Mar­tin Munk, der er se­ni­o­rak­tie­rå­d­gi­ver i Jy­ske Bank, med hen­vis­ning til pin­se­dag og den til­hø­ren­de luk­ke­dag på fonds­bør­sen i Dan­mark.

Til at for­kla­re den un­der­lig­gen­de po­si­ti­ve stem­ning pe­ger Mar­tin Munk på, at USA og Me­xi­co fre­dag ind­gik en af­ta­le, som skal be­ka­em­pe il­le­gal im­mi­gra­tion fra Cen­tra­la­me­ri­ka, hvor­for USA ik­ke ind­fø­rer told på me­xi­can­ske va­rer.

Der­u­d­over na­ev­ner han, at mar­ke­det har få­et en styr­ket tro på, at den ame­ri­kan­ske cen­tral­bank, Fe­de­ral Re­ser­ve, er ble­vet me­re vil­lig til at re­a­ge­re på sva­ge­re nøg­le­tal med ren­te­nedsa­et­tel­ser.

»In­den for den se­ne­ste tid er der kom­met en an­den ord­lyd fra cen­tral­ban­ken, som kan in­di­ke­re, at man er vil­lig til at re­a­ge­re på sva­ge­re nøg­le­tal med sti­mu­lans via ren­te­nedsa­et­tel­ser,« si­ger Mar­tin Munk.

Blandt de dan­ske eli­te­ak­tier steg Am­bu 7,8 pct. til 108,15 kr. Iføl­ge Jy­ske Banks se­ni­o­rak­tie­rå­d­gi­ver kun­ne stig­nin­gen skyl­des, at ak­tien har va­e­ret pres­set i et styk­ke tid, si­den me­di­co­sel­ska­bet skif­te­de top­chef, og at in­ve­sto­rer­ne brug­te da­gen på at sam­le op i ak­tien i et i for­vej­en ge­ne­relt po­si­tivt mar­ked.

For No­vo var der fle­re år­sa­ger til kurs­stig­nin­gen på 5,2 pct. til 340,65 kr. Den ene var, at Barclays har løf­tet sin an­be­fa­ling af ak­tien til li­ge­va­egt mod før un­der­va­egt, mens kurs­må­let er sat op til 325 kr. fra 275 kr. iføl­ge da­ta fra Bloom­berg News.

Gen­mab ud­vi­der af­ta­le

Den an­den år­sag var, at me­di­ci­nal­sel­ska­bet Eli Lil­ly, som No­vo kon­kur­re­rer med, på den år­li­ge di­a­be­tes­kon­fe­ren­ce i USA hav­de pra­e­sen­te­ret da­ta for mid­ler­ne Tirze­pa­tid og Truli­ci­ty.

Da­te­ne så imid­ler­tid ik­ke skra­em­men­de ud, når de bli­ver må­lt op mod det, No­vo har pra­e­sen­te­ret med de sam­men­lig­ne­li­ge pro­duk­ter Vi­ctoza og Ozem­pic, og det kun­ne iføl­ge Mar­tin Munk va­e­re en af for­kla­rin­ger­ne på da­gens kurs­stig­ning til No­vo-ak­tien.

Gen­mab-ak­tien lå og­så med i den bed­re del af C25-in­dek­set med en stig­ning på 2,6 pct. til 1.207 kr. Det fulg­te, ef­ter at bi­o­tek­sel­ska­bet har ud­vi­det sin part­ner­af­ta­le med Jans­sen og skal sam­ar­bej­de om at ud­vik­le en ny ge­ne­ra­tion af et CD38-an­ti­stof, He­xa­bo­dy-CD38.

Af­ta­len byg­ger på de se­ne­ste års par­løb, Gen­mab har haft med Jans­sen om det stor­sa­el­gen­de kra­eft­mid­del Darza­lex, der og­så til­hø­rer klas­sen af CD38-an­ti­stof­fer.

I bun­den af det dan­ske eli­te­in­deks end­te de to me­di­co­sel­ska­ber GN Group og De­mant med fald på hen­holds­vis 2,7 pct. til 312,30 kr. og 2,9 pct. til 219,30 kr. Det ske­te oven på of­fent­lig­gø­rel­sen af salgstal­le­ne for maj til den of­fent­li­ge ame­ri­kan­ske salgska­nal Ve­te­rans Af­fairs (VA), der til­pas­ser hø­re­ap­pa­ra­ter til mi­li­ta­er­ve­te­ra­ner.

Tal­le­ne vi­ser, at mens GN Hea­ring, der er GN Groups hø­re­ap­pa­rat­for­ret­ning, tab­te mar­keds­an­de­le i må­ne­den, så tog De­mant an­de­le i lø­bet af sam­me pe­ri­o­de ef­ter in­tro­duk­tio­nen af det ny­ligt lan­ce­re­de top­pro­dukt Oti­con Opn S.

Uden­for eli­te­in­dek­set har Ma­ersk Dril­ling, der på bør­sen går un­der nav­net The Dril­ling Com­pa­ny of 1972, få­et løf­tet sin an­be­fa­ling af Mor­gan Stan­ley til over­va­egt mod tid­li­ge­re li­ge­va­egt, frem­går det af da­ta fra Bloom­berg News.

Ak­tien, som i øv­rigt over­ta­ger Syd­bank-ak­tiens plads i C25-in­dek­set fra den 24. ju­ni, steg med 3,2 pct. til 448 kr. /ritzau/Fi­nans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.