Kur­sus i ele­gant til­svi­ning. Be­gynd i dag. Svin i mor­gen

Den ele­gan­te svi­ner bru­ges for lidt i dansk er­hvervs­liv. La­er af po­li­tik, og kom godt i gang.

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR - AN­DERS HEIDE MORTENSEN

Kan du le­ve­re en be­ma­er­k­ning, der svi­der som en bra­en­de­na­el­de? Som ud­stil­ler en svag­hed el­ler de­tal­je, så den fyl­der he­le rum­met? Så er det her kur­sus ik­ke no­get for dig. Nu skal vi nem­lig la­e­re til­svi­ning for be­gyn­de­re, og du vir­ker øvet.

Vi skal la­e­re af den valg­kamp, der li­ge er over­stå­et, og af po­li­tik i det he­le ta­get. For der er no­get åbent land her. Dansk er­hvervs­liv hal­ter bag­ef­ter. Top­che­fer i pri­va­te virksomhed­er svir­per langt sja­eld­ne­re og langt rin­ge­re end po­li­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer. Det er en skam.

Den lil­le, ele­gan­te svi­ner kan nem­lig no­get. Den lil­le svi­ner hø­rer til i den kom­plet­te kom­mu­ni­ka­tors va­er­k­tøjskas­se – ved si­den af den pra­e­ci­se ana­ly­se, det fa­en­gen­de sprog­bil­le­de og den in­ter­es­san­te re­flek­sion. Plud­se­lig er si­tu­a­tio­nen rig­tig til at bru­ge net­op svi­ne­ren, og op kom­mer den af va­er­k­tøjskas­sen – og så sker der ting og sa­ger.

Du vil ha­ve et ek­sem­pel? Det skal du få.

En po­li­tisk kom­men­ta­tor, der en­gang kør­te ind i en be­ton­pil­le, gav et sødt fin­ger­peg om, hvor­dan man kun­ne se, om stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) var ved at ta­ge til­løb til at ud­skri­ve valg. Hvor­dan? Jo, man skul­le hol­de øje med, hvor stramt skjor­ten sad på stats­mi­ni­ste­ren. For når han be­gynd­te at ta­en­ke på valg­da­to­er, gik han på kur, så skjor­ten stram­me­de min­dre i hal­sen, når han skul­le fo­to­gra­fe­res til valg­pla­ka­ter­ne. Er det ik­ke sødt sagt?

Be­ma­erk ele­gan­cen. Kom­men­ta­to­ren si­ger ik­ke, at stats­mi­ni­ste­ren er tyk. På in­gen må­de. Men hvem vil ik­ke ger­ne va­e­re den slan­ke­ste ver­sion af sig selv på et fo­to? Så nu har kom­men­ta­to­ren få­et det kvar­te kon­ge­ri­ge til at stir­re på Lars Løk­ke Ras­mus­sens skjor­tek­nap­per. Om de mon hol­der.

En af mi­ne per­son­li­ge ynd­lings­svi­ne­re blev skabt ved at tvi­ste et be­rømt ci­tat: »Man har et stand­punkt, til man ta­ger et nyt«. Så­dan sag­de den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster Jens Ot­to Krag ef­ter at ha­ve skif­tet stand­punkt 180 gra­der. Det ci­tat ju­ste­re­de en kom­men­ta­tor en lil­le bit­te smu­le på den 27. novem­ber 2016. Det var da­gen ef­ter, at Li­be­ral Al­li­an­ces le­der, An­ders Samu­el­sen, hav­de op­gi­vet si­ne krav om top­skat­te­let­tel­ser, var gå­et i re­ge­ring med Ven­stre og Kon­ser­va­ti­ve og hav­de få­et sig en mi­ni­ster­bil: »Man har et stand­punkt, til man får en dyt«.

Kan du ma­er­ke, hvor ma­eg­ti­ge kra­ef­ter der er i en ele­gant svi­ner? Den gør se­ri­øst nal­ler. Du kan un­der­hol­de i ti­mer om, hvor me­get din virk­som­hed shin­er i for­hold til din kon­kur­rent – men kan no­gen hu­ske det bag­ef­ter? Bra­en­der det sig fast? Nok ik­ke så ef­fek­tivt som da Ras­mus Jar­lov fra De Kon­ser­va­ti­ve i en be­ma­er­k­ning til ons­da­gens val­gre­sul­tat stil­le klem­te ud, at »nu er Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti lan­dets stør­ste bor­ger­li­ge par­ti«? Så­dan et svirp går bå­de gen­nem dorsk­hed og jer­n­be­ton.

Hvor­for? År­sa­gen er, at en svi­ner er hu­mor­bå­ret. Hu­moren er godt nok ik­ke sød, men aet­sen­de – men det re­gi­stre­rer hjer­nen ik­ke i far­ten. Hjer­nen ma­er­ker kun, at nu bli­ver den kil­det med en fjer. Så fal­der pa­ra­der­ne, for hjer­nen el­sker at bli­ve kil­det, og så stry­ger svi­ne­ren li­ge ind i ho­ve­d­et. Uden at kra­e­ve for­kla­ring el­ler bil­led-id af af­sen­de­ren.

Det er der­for, at dansk er­hvervs­liv bur­de ha­ve nog­le ele­gan­te svi­ne­re klar, når si­tu­a­tio­nen er til det. De vil­le få folk til at stop­pe op og ta­en­ke. Slå mod­stand om­kuld. Selv me­ner jeg for ek­sem­pel, at Nets bur­de ha­ve haft en so­lid svi­ner klar på køl, da lan­dets er­hvervs­me­di­er for to uger si­den be­gynd­te at spør­ge ind til di­rek­tør Bo Nils­sons knap 2 mia. kr. sto­re bonuspro­gram. Nu har Nets ik­ke rin­get mig op og bedt mig ta­ge mål til en svi­ner. Men på den­ne si­de af be­ta­lings­mu­ren kun­ne et for­slag va­e­re: »Vi til­står. Vi har over­t­rå­dt jan­te­loven. Og når vi får et brev fra ankla­ge­myn­dig­he­den, mø­der vi na­tur­lig­vis op til af­hø­ring«. Så kun­ne til­be­der­ne af det hel­li­ge al­min­de­li­ge dan­ske gen­nem­snit, for­ar­gel­sens for­trop og strå­len­de lys, tyg­ge lidt på dén. An­ders Heide Mortensen Svi­ne­rens kraft bur­de va­e­re pensum på CBS. Desva­er­re kla­res alt for me­get i dansk er­hvervs­liv, der kun­ne ord­nes med en ele­gant svi­ner, i ste­det med en fra­tra­e­del­ses­godt­gø­rel­se på et mil­li­onbe­løb. Ef­ter »gen­si­dig overenskom­st« af­står be­sty­rel­ses­for­man­den og den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør fra at sa­et­te ord på, hvil­ket oce­an af in­kom­pe­ten­ce, mang­len­de døm­me­kraft og sa­e­re per­son­lig­heds­tra­ek, der før­te til, at ”sam­ar­bej­det er op­hørt med øje­blik­ke­lig virk­ning”. Åh, hvor aer­ger­ligt. Vi vil­le hel­le­re ha­ve hørt svi­ne­ren.

Men til jer an­dre: Øv jer i dag. Ma­erk selv­til­li­den vok­se. Og svin så i mor­gen.

»Man har et stand­punkt, til man får en dyt«, lød om­skriv­nin­gen af et gam­melt ci­tat, da An­ders Samu­el­sen som LA's le­der op­gav sit krav om top­skat­te­let­tel­ser og gik med i re­ge­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.