Kom­mu­ne ef­ter tra­fik­ka­os ved kon­cert: Skil­te­plan blev ik­ke over­holdt

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR -

Ef­ter lør­da­gens Phil Coll­ins-kon­cert på Ce­res Park i Aar­hus op­le­ve­de man­ge bi­li­ster lang ven­te­tid, da de skul­le hjem fra kon­cer­ten.

Nog­le af de bi­li­ster, der par­ke­re­de på Va­ed­del­øbs­ba­nen måt­te nem­lig ven­te i op til to ti­mer på at kom­me ud fra par­ke­rings­plad­sen.

Ef­ter­føl­gen­de har ar­ran­gø­rer­ne, Li­ve Na­tion, be­kla­get ven­te­ti­den. Men nu vi­ser det sig, at en del af den tra­fi­ka­le skil­te­plan, ar­ran­gø­rer­ne hav­de la­vet, ik­ke blev over­holdt, og at det er net­op det, der har va­e­ret med­vir­ken­de til det tra­fi­ka­le ka­os. Det forta­el­ler

1

Aar­hus Kom­mu­ne til TV2 Østjyl­land.

»Mi­ne me­d­ar­bej­de­re i om­rå­det kun­ne se, at de be­sø­gen­de hav­de det sva­ert, og så op­da­ge­de vi på skil­te­pla­nen, at nog­le af skil­te­ne ik­ke stod, som de skul­le,« si­ger Kim Gulvad Svend­sen, der er chef for Drift og Myn­dig­hed i Aar­hus Kom­mu­ne.

Den om­tal­te skil­te­plan er en plan for, hvor og hvor­dan der skal skil­tes, så bi­li­ster kan få et bed­re over­blik, og så par­ke­ring og tra­fik kan fo­re­gå så gnid­nings­frit som mu­ligt.

Det er op til ar­ran­gø­rer­ne at ud­ar­bej­de en skil­te­plan, som ef­ter­føl­gen­de skal god­ken­des af po­li­ti­et. Ef­ter­føl­gen­de mod­ta­ger kom­mu­nen skil­te­pla­nen, så de ved, hvad de skal føl­ge. Men iføl­ge Aar­hus Kom­mu­ne stod de skil­te alt­så ik­ke, som det var an­vist på pla­nen, og det for­år­sa­ge­de ka­os. Des­u­den var der ik­ke de of­fi­ci­als til ste­de, som ar­ran­gø­rer­ne hav­de meldt ud.

TV2 Østjyl­land for­søg­te søn­dag at få fat i Li­ve Na­tion, ef­ter nye op­lys­nin­ger om skil­te­pla­nen er kom­met frem, men det lyk­ke­des ik­ke at kom­me i kon­takt med dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.