Tra­e­er og ny vand­kunst skal er­stat­te om­stridt dra­ge

En ny vi­sions­plan for om­rå­det mel­lem Lil­le Torv og Sto­re Torv er klar, og den vil tek­nik­rå­d­mand Bü­ny­a­min Sim­sek (V) be­de by­rå­det om fi­re mio. kr. til.

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR - JO­NAS HVID

De vind­bla­e­ste Sto­re Torv og Lil­le Torv skal va­e­re for­tid. Og den om­strid­te ”Vand­dra­gen” skal ud­skif­tes med ny vand­kunst.

Det me­ner tek­nisk rå­d­mand Bü­ny­a­min Sim­sek

(V), der med en ny vi­sions­plan for de to tor­ve i hån­den fo­re­slår, at by­rå­det i før­ste om­gang af­sa­et­ter fi­re mio. kr. til at gø­re nog­le af pla­nens ele­men­ter til vir­ke­lig­hed. Det frem­går af en pres­se­med­del­el­se fra Tek­nik og Mil­jø.

»Vi gi­ver de to tor­ve til­ba­ge til by­ens bor­ge­re i en ny ver­sion, der ind­by­der til op­hold i ste­det for en vind­bla­est pas­sa­ge, der blot skal for­ce­res hur­tigst mu­ligt,« si­ger han i pres­se­med­del­el­sen.

Det er ar­ki­tekt­fir­ma­et Schøn­herr, der og­så stod bag den mid­ler­ti­di­ge Sto­re Skov på Sto­re Torv i festu­gen i 2010, som har ud­ar­bej­det vi­sions­pla­nen ”Mel­lem de to kir­ker – Det hi­sto­ri­ske hjer­te i Aar­hus”. Pla­nen er bl.a. la­vet på bag­grund af wor­ks­hops med re­pra­e­sen­tan­ter fra er­hvervs­li­vet og an­dre in­ter­es­sen­ter i om­rå­det.

Et af til­ta­ge­ne er, at der skal plan­tes 20 tra­e­er i kum­mer med in­te­gre­re­de sid­de­e­le­men­ter, for at ska­be me­re lae og bed­re mu­lig­hed for at op­hol­de sig på de el­lers vind­bla­e­ste tor­vea­re­a­ler. Des­u­den skal der la­ves at­trak­ti­ve byrum til ude­ser­ve­ring med stør­re over­da­ek­ke­de are­a­ler. Dis­se til­tag ko­ster iføl­ge Tek­nik og Mil­jø ca. fi­re mio. kr., som fo­re­slås af­sat i na­e­ste års bud­get.

Rå­d­man­den sag­de i ju­ni i fjor, at han vil­le ar­bej­de for at få flyt­tet ”Vand­dra­gen”, der står på Sto­re Torv, med be­grun­del­sen, at »den er ha­det af aar­hu­si­a­ner­ne og for­kert pla­ce­ret.«

Den­gang mød­te for­sla­get mod­stand fra SF og De Ra­di­ka­le. Kul­tur­rå­d­mand Ra­bih Azad-Ah­mad (R) sag­de, at han ik­ke vil støt­te et for­slag om, at den skal fjer­nes.

Tid til for­an­dring

Men den­ne mod­stand har ik­ke få­et Bü­ny­a­min Sim­sek til at indstil­le sit op­gør med kunstva­er­ket, hvis of­fi­ci­el­le navn er Tor­ve­nes Brøndsløj­fe. Så­le­des vil han i for­bin­del­se med om­dan­nel­sen af Sto­re Tor­ve flyt­te Elisa­beth Tou­bros kunstva­erk i de­pot og i ste­det ind­ret­te plad­sen med ny vand­kunst i en min­dre ska­la for at gla­e­de børn og barn­li­ge sja­e­le.

»Vand lok­ker folk til, og det er net­op det, vi sig­ter mod med det her pro­jekt. Vand er en vig­tig del af hi­sto­ri­e­forta­el­lin­gen om midt­by­en, men ti­den er til for­an­dring på Sto­re Torv, og der­for ud­skif­ter vi ”Vand­dra­gen” med ny vand­kunst,« ar­gu­men­te­rer Bü­ny­a­min Sim­sek.

Flyt­nin­gen af ”Vand­dra­gen” for­ven­tes at ko­ste om­kring én mio. kr., som al­le­re­de er fun­det, da pen­ge­ne var af­sat til en på­kra­e­vet renove­ring af kunstva­er­ket. I for­bin­del­se med om­dan­nel­sen skal ”Vand­dra­gens” tek­nikrum un­der jor­den og­så renove­res. El­lers skal for­an­drin­ger­ne af tor­ve­ne ude­luk­ken­de ske over jor­den af hen­syn til de ar­ka­e­o­lo­gi­ske fund, som gem­mer sig li­ge un­der be­la­eg­nin­gen.

De na­e­ste fa­ser i vi­sions­pla­nen dre­jer sig om for­bin­del­sen til Vor Frue Kir­ke­plads via Vester­ga­de samt en om­dan­nel­se af Vor Frue Kir­ke­plads. Der­u­d­over pe­ger pla­nen på et per­ma­nent pro­jekt på Bis­pe­tor­vet og en re­vi­ta­li­se­ring af byrum­met ved dom­kir­kens nord­s­i­de. Rå­d­man­den for­ven­ter, at det vil kun­ne re­a­li­se­res in­den for 10 år. Samt­li­ge eta­per af plan­ten for­ven­tes at ko­ste i alt 52 mio. kr. eks­kl. moms.

Vand­dra­gens tid på Sto­re Torv er for­bi, me­ner rå­d­mand Bü­ny­a­min Sim­sek (V), der vil ha­ve va­er­ket fjer­net. Fo­to: Tanja Car­stens Lund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.