By­rå­det skal fin­de 22 mio. kr. til ny kon­cert­plads på Eske­lun­den

Med 11 mio. kr. i støt­te fra Sal­ling Fon­de­ne til en ny kon­cert­plads ved Eske­lun­den bli­ver by­rå­dets op­ga­ve at fin­de de re­ste­ren­de ca. 22 mio. kr. ved bud­get­for­hand­lin­ger­ne i sep­tem­ber.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS - JØR­GEN RYE

Nort­hsi­de 2019 er over­stå­et i Åda­len. Na­e­ste års Nort­hsi­de bli­ver og­så i Åda­len, men der­ef­ter er det slut, og i 2021 bli­ver af­lø­se­ren en ny kon­cert­plads, der lig­ger rundt reg­net én ki­lo­me­ter der­fra i sy­døst­lig ret­ning på Eske­lun­den ta­et ved Åha­ve­vej og Ring­vej­en.

Pri­sen for an­la­eg af den kon­cert­plads, som og­så skal va­e­re en fol­ke­park, er op­gjort til i alt 42,4 mio. kr., hvoraf by­rå­det al­le­re­de har be­vil­get de før­ste 10 mio. kr. Fre­dag på årets festi­val fik kom­mu­nen en øko­no­misk hånds­ra­ek­ning til pro­jek­tet, da Ka­rin Sal­ling, na­est­for­mand i Sal­ling Fon­de­ne, fra sce­nen for­tal­te, at fon­de­ne har be­slut­tet at gi­ve 11 mio. kr. i støt­te til an­la­eg af kon­cert­plad­sen.

Det er med til at sik­re, at pro­jek­tet kan gen­nem­fø­res, si­ger tek­nisk rå­d­mand Bü­ny­a­min Sim­sek (V): »Uden do­na­tio­nen fra Sal­ling Fon­de­ne var det nok ik­ke re­a­li­stisk at gen­nem­fø­re pro­jek­tet, for der er ind­lagt i pro­jek­tet, at vi skal hen­te ca. 10 mio. kr. fra ek­ster­ne fon­de.

Med bi­dra­get fra Sal­ling Fon­de­ne er bud­get­tet på plads, og så er det op til os som by­råd at le­ve­re de re­ste­ren­de ca. 22 mio. kr. Det for­ven­ter jeg, at der vil va­e­re op­bak­ning til ved de kom­men­de bud­get­for­hand­lin­ger,« si­ger rå­d­man­den med til­fø­jel­sen: »Bå­de kul­tur­rå­d­man­den og borg­meste­ren støt­ter Nort­hsi­de, så det vil un­dre mig me­get, hvis der ik­ke er op­bak­ning til kon­cert­plad­sen.«

By­park og kon­cert­plads

Den ra­di­ka­le kul­tur­rå­d­mand Ra­bih Azad-Ah­mad delt­og og­så ved pra­e­sen­ta­tio­nen af Sal­ling-mil­li­o­ner­ne på Nort­hsi­de, og i en om­ta­le af støt­ten gi­ver rå­d­man­den sin ufor­be­hold­ne op­bak­ning til pro­jek­tet:

»Det er fan­ta­stisk, at Sal­ling Fon­de­ne igen er med til at gø­re Aar­hus til et end­nu me­re fan­ta­stisk sted. Vi får i Eske­lun­den et ene­stå­en­de om­rå­de. Et smukt grønt are­al til mo­tion og fa­el­les­skab samt en kon­cert­plads, der gi­ver os mu­lig­hed for man­ge sto­re kon­cer­top­le­vel­ser i frem­ti­den,« si­ger rå­d­man­den i en pres­se­med­del­el­se. Og­så Ste­en Bor­ding An­der­sen (S), kul­tur­ud­valgs­for­mand, er po­si­tiv: »Vi kan jo ik­ke gi­ve ga­ran­ti­er, men kon­cert­plad­sen er vig­tig for Aar­hus, så vi er po­si­tivt indstil­le­de over for at fin­de pen­ge­ne.«

Den nye kon­cert­plads og by­park skal stør­ste­delen af året fun­ge­re som by­park for fa­mi­liesko­v­tu­ren, mo­tio­ni­sten og den na­turin­ter­es­se­re­de, li­ge­som for­ske­re og stu­de­ren­de al­le­re­de bru­ger om­rå­det som land­skabs­la­bo­ra­to­ri­um. Der­u­d­over skal Eske­lun­den i et an­tal da­ge om året bru­ges til sto­re events og kon­cer­ter, her­un­der Nort­hsi­de.

Om­rå­det er på op mod 500.000 kvm, og am­bi­tio­nen er at byg­ge en kon­cert­plads med plads til 40.000 ga­e­ster. Et før­ste de­ba­to­p­la­eg om om­rå­det er al­le­re­de sendt i hø­ring frem til den 18. ju­ni, og det in­de­hol­der et for­slag om, at om­rå­det aen­dres fra landzo­ne til byzo­ne, så det kan an­ven­des til re­kre­a­ti­ve for­mål med mu­lig­hed for stør­re events.

Der­ef­ter skal der ved­ta­ges en egent­lig lo­kal­plan for om­rå­det.

Aar­hus mi­ste­de i 2013 sin sto­re kon­cert­plads på Veste­reng ef­ter kla­ger fra sy­ge­hu­set i Skej­by, og si­den har by­råd og for­valt­ning ar­bej­det med idéen om en ny kon­cert­plads på Eske­lun­den.

Na­e­ste år er Nort­hsi­de og­så her i Åda­len, men i 2021 skal Eske­lun­den stå klar som ny kon­cert­plads. Det vil ko­ste ca. 42 mio. kr. at etab­le­re den nye kon­cert­plads. Fo­to: Sti­ne Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.