Gen­brugs­glas gi­ver nem op­ryd­ning på Nort­hsi­de

Nort­hsi­de te­ste­de nye gen­brugs­glas med suc­ces, og si­de­ge­vin­sten er nem­me­re op­ryd­ning i Åda­len.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS - JØR­GEN RYE

Opryd­nin­gen ef­ter Nort­hsi­de 2019 er gå­et i gang, og den op­ga­ve vil sand­syn­lig­vis va­e­re en smu­le nem­me­re end sid­ste år, forta­el­ler Jo­hn Fog­de, tals­mand for Nort­hsi­de:

»Vi har for­del af, at ga­ester­ne hver dag ef­ter­lod en flot plads, som gjor­de det nem­me­re at ryd­de op, og der­u­d­over be­ty­der de nye gen­brugs­glas, at vi ik­ke skal i gang med at op­sam­le knu­ste en­gangs­pla­sti­cg­las på om­rå­det,« si­ger han.

Nort­hsi­de er den før­ste af fi­re festi­va­ler, der i sam­ar­bej­de med Tu­borg af­prø­ver nye gen­brugs­pla­sti­cg­las, som kan va­skes i en sa­er­lig op­va­ske­ma­ski­ne og gen­bru­ges. De øv­ri­ge tre festi­va­ler er Roskil­de, Grøn og Tin­der­box, og Jo­hn Fog­de kal­der af­prøv­nin­gen en suc­ces.

»Det var en ka­em­pe­suc­ces, og det gik over al for­vent­ning. Publi­kum delt­og me­get ak­tivt i gen­brugs­sy­ste­met, og va­ske­ma­ski­nen kør­te uden pro­ble­mer, så vi ik­ke fik brug for vo­res ba­ck­up,« si­ger han. Op­ryd­ning på plad­sen er i gang med ned­tag­ning af vog­ne, hegn og sce­ner. En del skal vi­de­re til an­dre festi­va­ler.

»Det na­e­ste bli­ver så at få ryd­det og ren­gjort plad­sen, så man ik­ke kan se, at der har va­e­ret festi­val. Det er en la­en­ge­re pro­ces, hvor vi swe­e­per plad­sen med bå­de ma­ski­ner og hånd­kraft i fle­re om­gan­ge, indtil plad­sen er pa­en,« si­ger Jo­hn Fog­de og op­ly­ser, at opryd­nin­gen sker ef­ter en plan, som er af­talt med Aar­hus Kom­mu­ne.

Kri­tik af Coll­ins-kon­cert

Festi­va­len slut­te­de lør­dag, sam­ti­dig med at Li­ve Na­tion af­holdt Phil Coll­ins-kon­cert på Ce­res Park med 45.000 til­sku­e­re. Den kon­kur­ren­ce mød­te på for­hånd kri­tik fra Nort­hsi­des le­del­se, men hvad kon­kur­ren­cen med Phil Coll­ins be­tød for Nort­hsi­de, kan tals­mand Jo­hn Fog­de ik­ke vur­de­re i baks­pej­let.

»Vi hav­de og­så stor op­bak­ning til kon­cer­ter­ne lør­dag på Nort­hsi­de, så umid­del­bart ty­der det ik­ke på, at Phil Coll­ins-kon­cer­ten hav­de den sto­re ind­virk­ning. Men det er klart, at når der er to så sto­re ar­ran­ge­men­ter i Aar­hus på sam­me tid, må man va­el­ge, og vi ved, at der er ga­e­ster, som fra­valg­te Nort­hsi­de lør­dag til for­del for Phil Coll­ins,« si­ger han.

Af hen­syn til na­bo­er og ga­e­ster valg­te festi­va­len i år at stop­pe mu­sik­ken kl. 01 om tors­da­gen, og man­dag var der fo­re­lø­big ind­lø­bet ni kla­ger til kom­mu­nen pri­ma­ert over støj­en. Sid­ste år modt­og kom­mu­nen over 80 kla­ger i uger­ne ef­ter Nort­hsi­de 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.