Skøn­heds­kon­kur­ren­cen i Aar­hus er ik­ke no­gen glat sag

Kos­me­to­log Di­a­na Ger­strøm er vendt til­ba­ge fra Kø­ben­havn og kan ty­de­ligt ma­er­ke, at der er ble­vet hår­de­re kon­kur­ren­ce på skøn­heds­mar­ke­det i Aar­hus.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS I BYEN - MA­RIE DUEDAHL

Aar­hu­si­a­ner­ne bru­ger ger­ne man­ge pen­ge på de­res ud­se­en­de. Det vid­ner an­tal­let af skøn­heds­kli­nik­ker i midt­by­en om.

Cli­nic Ger­stro­em er net­op åb­net i Vester­ga­de 4. Li­ge over­for lig­ger Your Age, på Sto­re Torv lig­ger N’Age, og i Kloster­ga­de åb­ne­de Cos­mo La­ser i ja­nu­ar. Al­le til­by­der avan­ce­re­de an­sigts­be­hand­lin­ger samt be­hand­lin­ger med Bo­tox, der mini­me­rer ryn­ker, og Restyla­ne, der gi­ver fyl­de de ste­der, hvor al­de­ren har sat si­ne spor.

Cli­nic Ger­stro­em ejes af kos­me­to­log Di­a­na Ger­strøm, der net­op er vendt til­ba­ge fra Kø­ben­havn, hvor hun har un­der­vist på Kos­me­to­log­sko­len i man­ge år. Hun har tid­li­ge­re haft kli­nik i Ris­skov og har nu igen åb­net kli­nik i sin hjem­by.

»Kon­kur­ren­cen er da ble­vet stør­re, for der er man­ge kli­nik­ker ale­ne i Aar­hus. I Kø­ben­havn er der rig­tigt man­ge. Det skyl­des, at der er et be­hov i mar­ke­det,« si­ger Di­a­na Ger­strøm.

Egent­lig vil­le hun ik­ke ha­ve til­budt Bo­tox og Restyla­ne i sin kli­nik, men hun op­le­ver en stor ef­ter­spørgsel hos kun­der­ne. Der­for har hun an­sat en kos­me­tisk sy­geple­jer­ske fra 1. juli, der kan la­ve dis­se be­hand­lin­ger.

»Jeg fo­re­tra­ek­ker selv na­tur­lig hud­ple­je, men Bo­tox og Restyla­ne er jo me­get ud­bred­te i dag. Vi vil dog kun la­ve det na­tur­li­ge look, så vi vil og­så si­ge nej til kun­der. Det kan va­e­re un­ge pi­ger, der vil ha­ve for me­get i la­e­ber­ne,« si­ger Di­a­na Ger­strøm.

Hun ser ud­bud­det af kli­nik­ker som sundt for kon­kur­ren­cen.

»An­tal­let af kli­nik­ker be­ty­der, at pri­ser­ne kom­mer ned på et me­re for­nuf­tigt ni­veau; de har lig­get re­la­tivt højt. Kli­nik­ker­ne op­per sig, og­så med ser­vi­cen,« si­ger Di­a­na Ger­strøm.

Stor hold­nings­a­en­dring

Di­a­na Ger­strøm blev ud­dan­net kos­me­to­log for 25 år si­den og kan se en stor aen­dring i dan­sker­nes brug af skøn­heds­kli­nik­ker.

»For 25 år si­den var det en luksus at få en an­sigts­be­hand­ling, i dag pri­o­ri­te­rer man det – af fle­re grun­de. Blandt an­det le­ver vi et me­re stres­set liv, så man for­ka­e­ler sig selv på den må­de. Der­for gør jeg me­get ud af, at det skal va­e­re en af­slap­pen­de op­le­vel­se at kom­me i min kli­nik. Blandt an­det har jeg mas­sa­ge med i al­le mi­ne an­sigts­be­hand­lin­ger,« si­ger Di­a­na Ger­strøm.

Hun har og­så en spaaf­de­ling i sin kli­nik, og en an­sat kos­me­to­log til­by­der shi­atsu-mas­sa­ge, en slags aku­pres­sur på he­le krop­pen. Di­a­na Ger­strøm ar­bej­der selv med aro­ma­te­ra­pi, det vil si­ge na­tur­li­ge plan­te­o­li­er, der vir­ker på bå­de krop og psy­ke. Til maj lan­ce­rer hun sin egen cre­me­se­rie, ba­se­ret på aro­ma­te­ra­pi, til brug i hud­ple­je­kli­nik­ker.

»Der er alt for få ak­ti­ve vir­ke­stof­fer i al­min­de­li­ge hud­ple­jecre­mer, kun 5 til 8 pct. I min aro­ma­te­ra­pi­se­rie er der op til 85 pct. Der er ik­ke en­gang vand i, men aloe ve­ra,« for­kla­rer Di­a­na Ger­strøm.

Som kos­me­to­log har hun al­tid la­vet si­ne eg­ne hud­ple­je­pro­duk­ter til kun­dens spe­ci­fik­ke hud­ty­pe og hud­pro­blem. Hun har isa­er go­de re­sul­ta­ter med ak­ne.

»Der er man­ge fyld­stof­fer i al­min­de­li­ge cre­mer, som til­stop­per hu­den, og som der­for kan ska­be end­nu fle­re pro­ble­mer for ak­ne­hud. Jeg vil fin­de år­sa­gen til, at ak­nen op­står, og så be­hand­le må­l­ret­tet med plan­te­o­li­er, som hu­den op­ta­ger godt,« for­kla­rer Di­a­na Ger­strøm.

Aro­ma­te­ra­pi­en kob­ler hun med me­re avan­ce­re­de be­hand­lin­ger, hvor der an­ven­des in­nova­tiv tek­no­lo­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.