Syd­djurs vil af­skaf­fe bru­gen af bal­lo­ner

Syd­djurs Kom­mu­ne har sat ind på fle­re fron­ter med ba­e­re­dyg­tig­hed. Se­ne­st er det nu bru­gen af pla­stic, heri­blandt fejring med bal­lo­ner, i kom­mu­nens sko­ler og in­sti­tu­tio­ner, som de op­for­drer til at sløj­fe.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS - MAR­TIN HAAHR LUND

Når som­mer­fester­ne for al­vor kom­mer i gang på sko­ler og in­sti­tu­tio­ner i Syd­djurs Kom­mu­ne, så skal de nok til at ta­en­ke lidt ud af bok­sen, når de skal be­slut­te, hvor­dan op­py­nt­nin­gen skal va­e­re.

På det se­ne­ste mø­de i ud­val­get for na­tur, tek­nik og mil­jø blev det nem­lig be­slut­tet, at der skal stram­mes op i for­hold til me­re ba­e­re­dyg­tig­hed.

På dags­or­de­nen var der bl.a. et for­slag om for­bud mod op­sen­del­se af bal­lo­ner og uden­dørs brug af festar­tik­ler af plast fra kom­mu­na­le in­sti­tu­tio­ner i Syd­djurs Kom­mu­ne.

En­den på drøf­tel­sen af for­sla­get blev dog ik­ke helt så dra­stisk.

»Vi valg­te ik­ke at kom­me med et di­rek­te for­bud, men valg­te i ste­det at sen­de en hen­ven­del­se ud til al­le kom­mu­na­le in­sti­tu­tio­ner om, at kom­mu­nen ik­ke øn­sker, at der spre­des unø­digt pla­stic i na­tu­ren, ek­sem­pli­fi­ce­ret ved de her bal­lo­ner og en­gangs­ar­tik­ler,« si­ger Kim Lyk­ke Jen­sen (SF), der er for­mand for na­tur-, tek­nik- og mil­jø­ud­val­get i Syd­djurs Kom­mu­ne.

1 Kom­mu­ner be­skyt­ter ha­vet

Bag­grun­den for til­ta­get lig­ger i en an­be­fa­ling fra Kom­mu­ner­nes In­ter­na­tio­na­le Mil­jøor­ga­ni­sa­tion, KIMO, der er en or­ga­ni­sa­tion for lo­ka­le myn­dig­he­der med in­ter­es­se­om­rå­det Nord­s­ø­en, det Ir­ske Hav, de­le af Nor­dat­lan­ten og Øster­sø­en.

I Dan­mark er det der­for pri­ma­ert en lang ra­ek­ke ve­st­kyst­kom­mu­ner, som er med­lem. Men med­lem­ska­bet er i gang med en ud­vi­del­se øst­på til Dan­marks øv­ri­ge ky­ster.

De man­ge med­lem­skom­mu­ner har det til fa­el­les, at de er af­ha­en­gi­ge af fi­ske­ri, land­brug, turis­me og fri­tidsak­ti­vi­te­ter, og de er ta­et for­bun­det med kra­vet om et rent hav­mil­jø.

»Vi reg­ner med, at vo­res hen­ven­del­se bli­ver ta­get op på fora­el­dre­be­sty­rel­ses­mø­der i de for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner. Og ale­ne det er vi ret gla­de for at sa­et­te på som et te­ma, der må­ske kan gi­ve rin­ge i van­det i for­hold til at in­ter­es­se­re sig for an­dre ting, der er til gavn for na­tu­ren og mil­jø­et,« si­ger Kim Lyk­ke Jen­sen.

Li­ge pro­ble­met med bal­lo­ner hand­ler iføl­ge KIMO om, at he­li­um­fyld­te bal­lo­ner kan be­va­e­ge sig fle­re tu­sind ki­lo­me­ter og hav­ne i vand­mil­jø­et, hvor de kan foru­re­ne, men og­så va­e­re til fa­re for et­hvert dyr, de kom­mer i kon­takt med.

Fa­rer­ne er, at dy­re­nes tarm­ka­na­ler kan blo­ke­res og med­fø­re sult. Bl.a. havskild­pad­der kan fejl­ag­tigt tro, at bal­lo­ner er vand­ma­end el­ler bla­eks­p­rut­ter. Bånd i bal­lo­ner kan for­år­sa­ge kva­el­ning. Og selv så­kald­te bi­o­lo­gisk ned­bry­de­li­ge bal­lo­ner in­de­hol­der ke­mi­ka­li­er, som ta­ger na­tu­ren man­ge år at ned­bry­de.

Et sig­nal til al­le

Sam­ti­dig med op­for­drin­gen til in­sti­tu­tio­ner­ne føl­ger og­så en ap­pel til al­le an­dre.

»Me­re bredt vil vi sam­ti­dig ret­te hen­ven­del­se til bl.a. event­ma­ge­re og lo­ka­le for­e­nin­ger, at det ik­ke li­ge er det smar­te­ste at gø­re. For vi op­le­ver fak­tisk tem­me­lig man­ge op­sen­del­ser af bal­lo­ner i kom­mu­nen,« si­ger ud­valgs­for­man­den.

Ud­over sel­ve plast­foru­re­nin­gen, så er fyld­stof­fet i bal­lo­ner of­te ae­del­gas­sen he­li­um, der er en be­gra­en­set res­sour­ce, og som fle­re for­ske­re ad­va­rer om i en snar­lig frem­tid kan ri­si­ke­re at slip­pe op.

»Vo­res hen­stil­ling er en lil­le ting, men som ud­valg men­te vi, at det var fint li­ge at sen­de et sig­nal.«

Selv om Syd­djurs Kom­mu­ne nø­jes med en sta­erk op­for­dring, så har Fa­nø, Es­b­jerg, Ring­kø­bing-Skjern og Var­de Kom­mu­ner fak­tisk al­le­re­de ind­ført de­ci­de­re­de for­bud mod bal­lo­nop­sen­del­se til fejrin­ger.

Og så kom­mer det go­de spørgs­mål. For hvad er al­ter­na­ti­ver­ne til bal­lon­dans og et hav af far­ve­ri­ge bal­lo­ner ha­en­gen­de un­der lof­tet, når der er sko­le­fest?

KIMO fo­re­slår, at der be­nyt­tes gen­an­ven­de­li­ge ma­te­ri­a­ler som ban­ne­re, flag og blom­ster. Og så kun­ne in­sti­tu­tio­ner­ne ek­sem­pel­vis plan­te tra­e­er, an­la­eg­ge en ha­ve el­ler byg­ge fug­le­hu­se. Alt sam­men ting, der un­der­støt­ter og ik­ke mod­vir­ker na­tu­ren. Og hvis det en­de­lig skal lig­ne op­sti­gen­de bal­lo­ner lidt, så er sa­e­be­bob­ler en op­lagt mu­lig­hed.

På hjem­mesi­den bal­loons­blow.org er der end­nu fle­re idéer til bal­lon­frie fejrin­ger.

Fle­re til­tag

Bal­lon­dis­kus­sio­nen i Syd­djurs Kom­mu­ne er ba­re ét ele­ment i en ra­ek­ke til­tag mod at va­e­re me­re ba­e­re­dyg­tig og pas­se bed­re på na­tu­ren.

»Vi op­le­ver, at man­ge er fo­ku­se­re­de på at ta­ge va­re på kli­ma og mil­jø­et, men vi op­le­ver sta­dig og­så man­ge, der ik­ke kan fin­de ud af at put­te de­res af­fald i skral­des­pan­den el­ler smi­der ting ud af bi­ler­nes vin­du­er,« si­ger Kim Lyk­ke Jen­sen.

På den bag­grund har Syd­djurs Kom­mu­ne bl.a. igang­s­at en for­e­nings­ba­se­ret stran­drens­nings­ord­ning i kom­mu­nen, hvor lo­ka­le for­e­nin­ger bli­ver ho­no­re­ret for at sam­le pri­ma­ert pla­stic langs stran­de­ne. Indtil vi­de­re har det va­e­ret en stor suc­ces, hvor sto­re ma­eng­der af­fald er ble­vet ind­sam­let.

Og for kort tid si­den har kom­mu­nen la­vet et for­bud mod at hol­de i tom­gang, der skal da­em­me op for unød­ven­dig foru­re­ning fra last­bi­ler, bus­ser og va­re­bi­ler. Og pla­nen er klar:

»Det er de man­ge små ting, der re­elt er med til at gø­re en for­skel. Men og­så i for­hold til at det har en op­dra­gen­de ef­fekt og kan få folk til at re­flek­te­re over, hvad de kan gø­re. Nog­le ste­der gi­ver det me­ning med et for­bud, og an­dre ste­der, som sa­gen med bal­lo­ner­ne, der er vi ret sik­re på, at et vink med en vogn­stang, hvor vi in­for­me­rer bor­ger­ne, er med til at sør­ge for, at pro­ble­met bli­ver løst,« slut­ter Kim Lyk­ke Jen­sen.

Den ny Fre­de­riks­b­jerg Sko­le åb­ner i Aar­hus. Bal­lo­ner op­sen­des i an­led­ning af da­gen. Co­py­right & All Rights: Jan Da­gø.POLFOTO

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.