Vel­hold­te ve­te­ran­last­bi­ler la­eg­ger vej­en for­bi Hør­ning

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Der er fo­kus på last­bi­ler, la­ger og tra­fik­sik­ker­hed, når Fro­de Laur­sen, Pe­ter­s­min­de­vej i Hør­ning, i an­led­ning af Sil­ke­borg Ve­te­ran Ral­ly lør­dag 15. ju­ni hol­der åbent hus.

Vel­hold­te ve­te­ran­last­bi­ler, hop­pe­bor­ge, un­der­vis­ning i tra­fik­sik­ker­hed og mu­lig­hed for en rund­t­ur på det 86.000 kvm sto­re la­ger. Der er no­get for en­hver smag, når Fro­de Laur­sen hol­der åbent hus ved sit lo­gi­stik­cen­ter i Hør­ning. Fro­de Laur­sen er en del af Sil­ke­borg Ve­te­ran Ral­ly og vil få be­søg af i alt 114 ve­te­ran­bi­ler, og i den an­led­ning har man be­slut­tet at la­ve en event ud af be­gi­ven­he­den.

»Vi er en stor virk­som­hed i lo­ka­l­om­rå­det, og man­ge mø­der vo­res last­bi­ler på ve­je­ne. Der­for vil vi ger­ne vi­se lidt om, hvem vi

2

er, og hvad vi står for«, si­ger la­ger­chef i Hør­ning Al­lan Thorup i en pres­se­med­del­el­se.

Fro­de Laur­sen står klar til at ta­ge imod in­ter­es­se­re­de fra kl. 10 om for­mid­da­gen. De før­ste ve­te­ran­bi­ler ven­tes at rul­le ind om­kring kl. 11.30. Og så vil de kom­me lø­ben­de indtil kl.

14.30.

»Bi­ler­ne gør et hur­tigt stop her, så man har mu­lig­hed for at få et godt kig til bi­ler­ne fra før­ste par­ket. Der­u­d­over har vi og­så sør­get for un­der­hold­ning til bør­ne­ne med bå­de hop­pe­borg og Bør­ne­u­lyk­kes­fon­dens tra­fik­le­ge­plads, hvor der bli­ver sat fo­kus på sik­ker­hed i tra­fik­ken. En­de­lig vil der og­så lø­ben­de va­e­re rund­t­ur på la­ge­ret, hvor vi forta­el­ler lidt om, hvor­dan vi ar­bej­der i hver­da­gen«, si­ger Al­lan Thorup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.