25 blå flag i det østjy­ske

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

I lø­bet af pin­sen er der hejst 25 Blå Flag ved østjy­ske ba­de­ste­der.

De fle­ste - 21 - ved fast­lan­dets hav­ba­de fra St. Sjørup Strand i nord ved Treå Møl­le­bugt ved Nord­djurs’ nord­kyst til Hou Strand i syd. Men der er og­så fi­re flag sø­ba­de ved sø­er­ne Skan­der­borg, Stil­ling og to ste­der ved Knud­sø ved Ry. Og et på An­holt.

Blå Flag er en in­ter­na­tio­nal mil­jø­ma­er­k­nings­ord­ning, som sik­rer dig go­de op­le­vel­ser ved strand og havn. Fril­uft­rå­det til­de­ler det Blå Flag til de stran­de og hav­ne, som gør en ek­stra ind­sats for mil­jø­et og som ar­bej­der med at høj­ne stran­dens el­ler hav­nens stan­dard. Sam­ti­dig op­ly­ses

4

der om li­vet og mil­jø­for­hol­de­ne langs kyster­ne og i ha­vet, og hvor­dan vi kan bru­ge na­tu­ren på den mest hen­sigts­ma­es­si­ge må­de. Du kan fin­de fle­re op­lys­nin­ger om ord­nin­gen på www.bla­af­lag.dk

FO­TO: SYD­DJURS KOM­MU­NE

Det Blå Flag går til tops ved Fem­møl­ler/Lyngs­ba­ek Strand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.