Kan­dis-Jo­hn­ny: »Vi får så me­get igen«

Jyllands-Posten - - JP AARHUS - HEN­RIK GRØNVALD

Kan­dis ons­dag og Bir­t­he Kja­er på tors­dag. Stør­re bli­ver det ik­ke for publi­kum på Sølund Mu­sik-festi­val i Skan­der­borg. For Kan­dis’ for­san­ger og gu­i­ta­rist, Jo­hn­ny Han­sen, er ka­er­lig­he­den gen­si­dig.

»Sølunds publi­kum er me­get umid­del­bart og si­ger tin­ge­ne me­get di­rek­te. Der er mas­ser af po­si­tiv re­spons, og vi får så me­get igen,« for­kla­rer Jo­hn­ny Han­sen in­den kon­cer­ten ons­dag mid­dag.

Gen­nem 25 år har Kan­dis va­e­ret fast navn på pla­ka­ten. Imens har festi­va­len for ud­vik­lings­haem­me­de vok­set sig stør­re og stør­re til i dag 14.000-16.000 del­ta­ge­re.

»Det er en me­get fin festi­val, som vi ser frem til at be­sø­ge hvert år. Nu har vi va­e­ret der rig­tig man­ge gan­ge, så vi ken­der og­så rig­tig man­ge af del­ta­ger­ne,« forta­el­ler han.

Selv om festi­va­len hy­rer nog­le af ti­dens mest po­pu­la­e­re dan­ske bands, har de of­te sva­ert ved at over­skyg­ge de gam­le ken­din­ge. Det har Jo­hn­ny Han­sen en god for­kla­ring på.

»Dansk­top­mu­sik og kunst­ne­re som Kim Lar­sen og Lars Lil­holt fun­ge­rer rig­tig godt for dem. De syn­ger på dansk, og tek­ster­ne er let til­ga­en­ge­li­ge. Det er jo livs­gla­e­den i det. Tek­ster, som de kan syn­ge med på, og nog­le me­lo­di­er, de ken­der,« si­ger han.

En op­tra­e­den for et ud­vik­lings­haem­met publi­kum kra­e­ver iføl­ge Jo­hn­ny Han­sen, at der spil­les på nog­le an­dre kom­mu­ni­ka­ti­ve stren­ge.

Gen­ken­del­sens gla­e­de

»Den må­de, vi af­le­ve­rer vo­res kon­cert på, er lidt an­der­le­des i for­hold til, hvad vi el­lers gør. Jeg prø­ver at va­e­re me­get i øjen­høj­de og ha­ve en di­a­log, så det ik­ke ba­re bli­ver en kon­cert hen over ho­ve­d­et på dem,« for­kla­rer han.

»Jeg spør­ger f.eks., om der er no­gen, som li­ge har få­et en ka­e­re­ste, er ble­vet gift el­ler for­lo­vet. Så står de og vif­ter med en ring på en fin­ger,« si­ger han med hen­vis­ning til ban­dets num­mer ”En lil­le ring af guld”.

»Det er nok de­res Kan­dis­hit num­mer ét.«

Kan­dis har gen­nem 25 år op­nå­et sa­er­sta­tus hos Sølund Mu­sik-Festi­vals publi­kum. Iføl­ge for­san­ger Jo­hn­ny Han­sen er der ta­le om gen­si­dig ka­er­lig­hed.

Publi­kum på sce­nen

Der­na­est hand­ler det om at va­e­re i ta­et kon­takt med publi­kum.

»Vi har in­gen be­rø­rings­angst og ta­ger ger­ne nog­le

å så de kan syn­ge med. Bag­ef­ter bru­ger vi halvan­den ti­me på at skri­ve au­to­gra­fer og stil­le op til bil­le­der, så al­le får det, de vil ha­ve,« si­ger han og til­fø­jer:

»Nog­le gan­ge kan vi se, at vi har skre­vet bå­de 10 og 20 gan­ge i den sam­me au­to­graf­bog, og når jeg si­ger, at jeg jo har va­e­ret her før, så si­ger de: »Ja ja, men én me­re.«

Man­ge del­ta­ge­re vil iføl­ge Jo­hn­ny Han­sen og­så ger­ne ha­ve en snak, og det gi­ver band­med­lem­mer­ne sig og­så god tid til.

»De er sø­de og forta­el­ler, at de kan li­de mu­sik­ken, men nog­le spør­ger og­så ind til fa­mi­li­a­e­re ting. Nu er jeg li­ge ble­vet mor­far, og så er der man­ge, som vil vi­de, hvor­dan det går med den lil­le. Vi får nog­le go­de grin, og man bli­ver i så godt hu­mør.«

Ud­solgt festi­val

Festi­val­chef Las­se Mortensen mel­der om en festi­val, som er kom­met godt i gang ef­ter en tirs­dag med fri en­tré. Tirs­dag af­ten spil­le­de Qu­e­en Ma­chine og Pe­ter Som­mer. Ons­dag og tors­dag ven­ter TV2, Minds of 99, Ras­mus Se­e­bach, Gnags og Bir­t­he Kja­er.

»Alt er klart. Vi har haft lidt ud­for­drin­ger med en kø­lecon­tai­ner, som bra­end­te af, og le­ve­ran­dø­rer, som er punk­te­ret. Men så­dan går det al­tid,« for­sik­rer Las­se Mortensen.

Med und­ta­gel­se af nog­le få bil­let­ter, som bli­ver holdt til­ba­ge, er der ud­solgt til festi­va­len ons­dag og tors­dag.

»Og vej­r­mel­din­ger­ne ser og­så lidt me­re for­nuf­ti­ge ud, så vi får en god fest,« si­ger Las­se Mortensen.

Ef­ter kon­cer­ten i fjor måt­te med­lem­mer­ne af Kan­dis af­sa­et­te halvan­den ti­me til af skri­ve au­to­gra­fer og po­se­re på bil­le­der med de­res fans. Det gør de ger­ne igen, ly­der det. Ar­kiv­fo­to: Cas­per Dal­hoff

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.