Ru­ti­ne­ret Aar­hus-skip­per skal sty­re ungt mand­skab igen­nem Øster­sø­en

Blot to da­ge før kap­sejlad­sen be­gyn­der, får mand­ska­bet mu­lig­hed for at prø­ve­sej­le bå­de­ne, der ko­ster 10 mio. kro­ner.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS SPORT - MIK­KEL HEMMER HAN­SEN

Det bli­ver aar­hu­si­an­ske Pe­ter War­rer, der skal stå i spid­sen for den dan­ske båd, der del­ta­ger i kap­sejlad­sen Nord Stream Ra­ce 2019, hvor der sej­les Øster­sø­en rundt.

Pe­ter War­rer er skip­per på den dan­ske båd, der skal dy­ste imod fi­re an­dre bå­de fra Tys­kland, Sve­ri­ge, Fin­land og Rusland. Der sej­les i lø­bet af to uger imel­lem Ki­el, Kø­ben­havn, Sto­ck­holm, Hels­inki og Skt. Pe­ters­borg. I hver af de fem va­erts­by­er er der des­u­den ind­lagt kap­sejlad­ser ta­et på land.

66-åri­ge Pe­ter War­rer vandt VM i op­ti­mi­stjol­le til­ba­ge i 1968 og har si­den del­ta­get i et hav af mester­ska­ber, VM, kon­kur­ren­cer og sejlad­ser.

Valgt af kø­ben­havnsk klub

Han bor i Aar­hus og er med­lem af Aar­hus Sejl­klub, men i Nord Stream Ra­ce 2019 stil­ler han op for Kon­ge­lig Dan­ske Ya­cht­klub (KDY), der hø­rer hjem­me i Kø­ben­havn. KDY er med i Nord Stream Ra­ce 2019, for­di klub­ben vandt den dan­ske sejlsport­s­liga i 2018. KDY har dog valgt at ra­ek­ke ud til aar­hu­si­an­ske War­rer som skip­per.

Pe­ter War­rer er ble­vet spurgt af KDY, om han vil stå for at sam­le et ungt dansk mand­skab i kap­sejlad­sen. Det har han prø­vet før, og den­ne gang har han sam­let folk som ek­sem­pel­vis tvil­lin­ger­ne Hans-Chri­sti­an Ro­sen­da­hl og Lars Pe­ter Ro­sen­da­hl på 23 år, Kri­sti­an Kir­ke­terp på 25 år, der er bror til Mar­tin Kir­ke­terp, som vandt OLguld i 49’er-klas­sen i Bei­jing 2008, og An­ders Yde på 20 år.

»En af de ba­e­ren­de idéer med at ud­va­el­ge så un­ge sej­le­re er, at vi ger­ne vil styr­ke Dan­marks po­si­tion i for­hold til of­fsho­re ra­ce. Her har Dan­mark ik­ke va­e­ret så sta­erk i de se­ne­ste 20 år. Det vil vi ger­ne for­sø­ge at aen­dre lidt på ved at gi­ve nog­le af de un­ge va­er­di­fuld er­fa­ring,« si­ger Pe­ter War­rer.

OL-søn ik­ke med

Pe­ter War­rer er far til Jo­nas War­rer, der vandt OL-guld i 49’er i 2008, men han er ik­ke med om bord den­ne gang.

»Jeg vil­le ger­ne ha­ve haft med at for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til OL i Tokyo. Det bru­ger han al sin tid på, så han kan ik­ke va­e­re med i det­te pro­jekt,« si­ger Pe­ter War­rer.

Of­fsho­re ra­ce er kap­sejlads, hvor der ty­pisk sej­les i sto­re bå­de og over la­en­ge­re di­stan­cer. Nord Stream Ra­ce sej­les i bå­d­ty­pen Clubswan 50, der er godt 15 me­ter og har plads til 10 mand. Det er en ren kul­fi­ber­båd, der ko­ster om­kring 10 mio. kro­ner. På grund af den hø­je pris fin­des der in­gen ek­sem­pla­rer af bå­d­ty­pen i Dan­mark, og der­for har mand­ska­bet ik­ke haft mu­lig­hed for at tra­e­ne, in­den kon­kur­ren­cen be­gyn­der i Ki­el 21. ju­ni.

»Vi får den ud­le­ve­ret to da­ge in­den sejlad­sen be­gyn­der, og så må vi tra­e­ne, så me­get vi kan nå,« si­ger Pe­ter War­rer.

I ste­det har mand­ska­bet i de se­ne­ste uger ud­ar­bej­det en så­kaldt play­book, hvor al­le ma­nøv­rer er be­skre­vet i te­o­ri­en. Alt­så hvil­ke op­ga­ver hver en­kelt be­sa­et­nings­med­lem har, når der ek­sem­pel­vis skal la­ves en ven­ding, en så­kaldt bom­ning. Des­u­den bli­ver der tra­e­net i min­dre grup­per op til kon­kur­ren­cen i an­dre bå­d­ty­per isa­er i Aar­hus­bug­ten.

Mas­ser af tørtra­e­ning

»Vi må va­e­re fan­ta­si­ful­de og tørtra­e­ne en hel mas­se og sør­ge for at få det or­ga­ni­sa­to­risk med hen­syn til mand­ska­bet på plads. Vi har hel­dig­vis nog­le folk om bord, som har sej­let den­ne bå­d­ty­pe før. Der bli­ver og­så la­vet vagt­pla­ner for de la­en­ge­re sejlad­ser. Man sid­der ty­pisk kun ved ro­ret et par ti­mer ad gan­gen. Det hand­ler om at for­de­le kra­ef­ter­ne, så al­le ik­ke lø­ber helt tør for ener­gi på sam­me tid,« si­ger Pe­ter War­rer.

In­gen af de øv­ri­ge mand­ska­ber rå­der over den­ne båd til dag­lig, men al­li­ge­vel for­ven­ter War­rer, at det dan­ske mand­skab kom­mer på en hård prø­ve.

»Vi er un­der­dog i kon­kur­ren­cen. Fi­re af de fem kon­kur­ren­ter sej­ler for an­den gang, så de har selv­føl­ge­lig et for­spring i for­hold til os. Des­u­den be­står det rus­si­ske mand­skab pri­ma­ert af pro­fes­sio­nel­le sej­le­re, der er vant til den­ne ty­pe of­fsho­re­sejlads. Så vi kan kun over­ra­ske,« si­ger Pe­ter War­rer. 66-åri­ge Pe­ter War­rer vandt VM i op­ti­mi­stjol­le til­ba­ge i 1968 og har si­den del­ta­get i et hav af mester­ska­ber, VM, kon­kur­ren­cer og sejlad­ser. Fo­to: Pri­vat

Nord Stream Ra­ce sej­les i bå­d­ty­pen ClubSwan, der har plads til 10 per­so­ner. Fo­to: Nord Stream Ra­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.