Mi­ni­ster: Tid­lig pen­sion kan ind­fø­res al­le­re­de i den­ne valg­pe­ri­o­de

Før var det ik­ke mu­ligt, men nu kan tid­lig til­ba­ge­tra­ek­ning godt la­de sig gø­re, ly­der det i no­tat.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - MI­CHA­EL HJØLLUND NIKOLAJ RYTGAARD chri­sti­ans­[email protected]

Re­ge­rin­gen for­sø­ger at fjer­ne en stor sten på vej­en mod at ind­fri det sto­re valg­løf­te om at ind­fø­re en ret til tid­lig til­ba­ge­tra­ek­ning for dan­ske­re, der har va­e­ret man­ge år på ar­bejds­mar­ke­det.

Si­den val­get har et fol­ke­tings­f­ler­tal – op­po­si­tio­nen og De Ra­di­ka­le – af­vist, at tid­lig pen­sion kan ind­fø­res i den­ne valg­pe­ri­o­de, for­di det vil va­e­re i strid med det po­li­ti­ske for­lig, der be­ty­der, at pen­sions­al­de­ren sti­ger og er ens for al­le. Un­der VLAK-re­ge­rin­gen fastslog em­beds­ma­end i et no­tat, at »det ik­ke er mu­ligt« at ind­fø­re »en ret­tig­hed til en la­ve­re fol­ke­pen­sions­al­der for en grup­pe bor­ge­re«.

Men i et nyt no­tat, ud­ar­bej­det af sam­me em­bedsva­erk, hed­der det nu, at det er mu­ligt at »ind­fø­re en ny ord­ning med en ret til tid­li­ge­re pen­sion for en grup­pe bor­ge­re« uden at bry­de ga­el­den­de for­lig. På den bag­grund vil re­ge­rin­gen na­e­ste år frem­la­eg­ge og for­hand­le en kon­kret mo­del, som kan tra­e­de i kraft i den­ne valg­pe­ri­o­de, der slut­ter se­ne­st i ju­ni 2023.

»Der er ik­ke no­gen for­ligs­ju­ra, der til­si­ger, at det ik­ke kan la­de sig gø­re,« si­ger be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Pe­ter Hum­mel­gaard.

Flem­m­ing Juul Chri­sti­an­sen, lek­tor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, er enig i den nye vur­de­ring fra em­bedsva­er­ket.

»Der er et ma­nøv­re­rum for at gø­re no­get in­den for for­li­get – f.eks. ind­fø­re en ny pen­sions­ord­ning el­ler en an­den ty­pe ydel­se,« si­ger han.

Det nye no­tat er de­sig­net til at la­eg­ge pres på Dansk Fol­ke­par­ti, som går ind for en dif­fe­ren­ti­e­ret pen­sions­al­der, men som la­e­ser for­li­get så­dan, at det først kan tra­e­de i kraft ef­ter et valg, med­min­dre al­le for­ligs­par­ti­er enes.

DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil se et kon­kret for­slag, før han ta­ger stil­ling til, om DF kan støt­te det:

»Det star­ter med, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et vi­ser si­ne kort og forta­el­ler, hvem der skal va­e­re om­fat­tet,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.