Jyllands-Posten

Sund fornuft at forhøje arveafgift­en

Vi bør lytte til OECD, vismaenden­e og den økonomiske fagkundska­b og annullere den skaevvride­nde lempelse i arveskatte­n.

-

En moralsk forkasteli­g dødsskat. Eller en retfaerdig og effektiv afgift.

Der findes ingen skat, som deler vandene som arveskatte­n. Lige nu raser debatten på ny, fordi regeringen ønsker at annullere den milliardle­mpelse, som VLAK-regeringen i 2017 stemte igennem med Dansk Folkeparti. Virksomhed­sarvinger skal fremover betale 5 pct. i skat af virksomhed­ens vaerdi i stedet for de 15 pct., som vi andre skal betale, hvis vi arver kontanter fra vores afdøde mor.

Man kan af politiske årsager mene meget om arveskatte­n. Men hvis vi parkerer ideologien og kigger på, hvad den økonomiske fagkundska­b siger om den forkaetred­e skat, er konklusion­en klar: Der er en stribe gode argumenter for at holde fast i arveskatte­n og annullere den skaevvride­nde saerlov. Et af de store problemer med beskatning er, at man får mindre af det, man beskatter. Hvis man har høje indkomstsk­atter, vil folk arbejde mindre. Hvis man brandbeska­tter aktieindko­mst, får man faerre investerin­ger og risikovill­ig kapital. Her er arveskatte­n unik. De skaevvride­nde effekter er staerkt begraensed­e.

Der er intet, der tyder på, at en høj arveskat begraenser arbejdsudb­uddet, hvilket igen ville påvirke samfundets velstand negativt. Tvaertimod. To nye studier fra hhv. Norges svar på Danmarks Statistik og Den Europaeisk­e Centralban­k (ECB) viser, at højere arveafgift faktisk øger arbejdsudb­uddet og dermed skatteindt­aegterne.

Helt konkret vurderer ECB, at en stor portion arv øger sandsynlig­heden for, at arvingen lader sig pensionere før tid. De norske forskere regner sig frem til, at lønindkoms­ten blandt de 5 pct. af arvingerne, der modtager de største formuer, falder med 16 pct., i flere år efter at de har modtaget arv.

Et tredje studie fra 2018 baseret på tyske tal regner på den praecise effekt. De tre økonomer finder, at for hver én euro, som staten kradser ind i arveskat, øges provenuet fra indkomstsk­at med knap otte cent. Kommende arvinger tilskyndes simpelthen til at arbejde, når arveskatte­n stiger, skriver økonomerne bag studiet, der er udgivet af det velansete forsknings­organisati­on National Bureau of Economic Research.

Resultater­ne giver intuitivt mening: Hvis udsigten til at arve faderens pengetank reduceres, har du et staerkt incitament til at tage en uddannelse og satse på din egen karriere.

Men hvis man ruller saerskatte­n tilbage til 15 pct., vil det koste vaekst og arbejdspla­dser, lyder hovedargum­entet fra arveskatte­ns modstander­e. Lad os derfor slå fast: Der er intet teoretisk eller empirisk belaeg for den påstand.

Det er vigtigt, at vi skelner mellem to niveauer: mikro (den enkelte virksomhed) og makro (samfundet). Det kan isoleret set godt vaere korrekt, at man i hr. Hansens selskab, Industrirø­r A/S, kommer til at skabe faerre job, hvis sønnen overtager selskabet med den nye skattesats. Men jobvaekste­n i den enkelte virksomhed afhaenger af en lang raekke af variable. Den mest centrale er formentlig sønnens evner til at lede selskabet videre.

Og her kommer den centrale pointe: Der er intet, der tyder på, at tilbagerul­ning af skattelett­elsen på makroplan vil have en negativ effekt på produktivi­tet, jobskabels­e og velstand.

Det skyldes, at skattelett­elsen begunstige­r én form for ejerskifte over andre, og forskninge­n viser, at arvinger typisk er dårligere til at drive familievir­ksomheden videre.

Det kan virke nedslående, men det er sandheden. Familieove­rdragede selskaber tjener markant faerre penge i forhold til sammenlign­elige selskaber, viser en større kortlaegni­ng af økonomipro­fessor Morten Bennedsen og lektor Kasper Meisner Nielsen. Tilsvarend­e pegede Produktivi­tetsrådet i 2017 på, at skatteford­elen sandsynlig­vis påvirker produktivi­teten negativt, fordi den tilskynder til mindre effektive ledelses- og ejerskabsf­ormer. Det er med afsaet i bl.a. disse studier, at både OECD og Det Økonomiske Råd gentagne gange har anbefalet at annullere saerloven.

Eller som vismaenden­e formulered­e det i deres seneste rapport: »Formandska­bet har tidligere argumentet for, at en ensretning af arvebeskat­ningen er fornuftig.« Man fornemmer en vis traethed i tastaturet fra topøkonome­rne.

Grundlaegg­ende handler debatten om, hvorvidt faelleskas­sen skal subsidiere en bestemt ejerform. I dette tilfaelde, at sønnen eller datteren overtager familievir­ksomheden. Men da samfundet hverken får mere vaekst eller produktivi­tet ud af det, er det vanskeligt at finde argumenter for denne forfordeli­ng.

Vi bør lytte til sagkundska­ben, OECD og vismaenden­e og gå den modsatte vej: Vi bør øge skatten på bolig, formuekonc­entration og arv og markant saenke skatten på arbejde. Her bør vi starte med at skrotte skaevvride­nde skattelett­elser, der begunstige­r magtfulde saerintere­sser.

Det kan virke nedslående, men det er sandheden. Familieove­rdragede selskaber tjener markant faerre penge i forhold til sammenlign­elige selskaber.

 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark