Tal­finte for­dob­le­de an­tal­let, der slip­per for ud­sigt til el­ma­ster

En red­nings­plan kom til at frem­stå me­re end dob­belt så god, som hvis de ga­engse må­le­me­to­der for el­ma­ster var ble­vet brugt. Det er kre­a­tiv bog­fø­ring, ly­der kri­tik­ken.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - NI­KO­LAJ RYTGAARD THOMAS VIBJERG ni­ko­[email protected] [email protected]

En stor­stilet red­nings­plan, der skul­le af­mon­te­re kri­tik­ken af en 170 km lang højs­pa­en­dings­linje gen­nem Ve­stjyl­land, bli­ver nu kri­ti­se­ret for at va­e­re ma­ni­pu­la­tion og kre­a­tiv bog­fø­ring.

Ef­ter mas­si­ve bor­ger­pro­te­ster lo­ve­de da­va­e­ren­de ener­gi­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) i de­cem­ber sid­ste år at ned­gra­ve al­le nu­va­e­ren­de 150 ki­lo­volt-led­nin­ger i de kom­mu­ner, hvor den nye 400 ki­lo­volt-for­bin­del­se skal ha­en­ge på ma­ster.

»Fle­re tu­sin­de dan­ske­re slip­per for ud­sigt til højs­pa­en­dings­ma­ster og luft­led­nin­ger,« lød det fra mi­ni­ste­ri­et, som tog ud­gangs­punkt i, at 8.000 bo­li­ger i dag lig­ger in­den for 500 me­ter af de ek­si­ste­ren­de ma­ster, mens blot 900 bo­li­ger vil lig­ge in­den for 500 me­ter af de kom­men­de ma­ster.

Men det er ma­ni­pu­la­tion at bru­ge 500 me­ter som af­stands­mål, ly­der kri­tik­ken i dag.

For i sa­ger om højs­pa­en­dings­led­nin­ger ope­re­res nor­malt med en gra­en­se på 280 me­ter.

Det er skil­le­linj­en, der af­gør, om man kan få er­stat­ning, når der an­la­eg­ges nye for­bin­del­ser ta­et på bo­li­ger.

Ca. 3.000 bo­li­ger lig­ger i dag in­den for 280 me­ter fra en 150 ki­lo­volt-led­ning i de seks be­rør­te kom­mu­ner. Ef­fek­ten af mi­ni­ste­rens plan kom alt­så til at frem­stå me­re end dob­belt så stor med 500 me­ter-gra­en­sen.

EU-par­la­men­ta­ri­ker Søren Ga­de (V) me­ner, at der er ta­le om »kre­a­tiv bog­fø­ring«.

»Det er usym­pa­tisk, for det er bor­ge­re, man ge­ne­rer. Det kan man ik­ke gø­re kønt ved at ma­ni­p­u­le­re med tal­le­ne,« si­ger han.

Pe­ter Munk Chri­sti­an­sen, der er pro­fes­sor i statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, kon­sta­te­rer, at mi­ni­ste­ri­et har age­ret »kre­a­tivt«. DF-ener­gi­o­rd­fø­rer Morten Mes­ser­s­ch­midt kal­der pla­nen for et »hold ka­eft­bol­sje« og ef­ter­ly­ser en for­kla­ring. Kli­ma-, Ener­gi- og For­sy­nings­mi­ni­ste­ri­et sva­rer, at gra­en­sen blev sat ved 500 me­ter for og­så at ta­el­le de na­bo­er med, der »kan ha­ve ud­sigt til« luft­led­nin­ger, selv om de ik­ke nød­ven­dig­vis er be­ret­ti­ge­de til er­stat­ning.

Lizet­te Tor­n­by bor i Es­b­jerg og har ca. 400 me­ter fra sin bo­lig til en 150 ki­lo­volt-for­bin­del­se. Hun er alt­så en af dem, der an­gi­ve­ligt slip­per for ud­sig­ten til led­nin­ger­ne.

»Hvor er de hen­ne? Jeg ved ik­ke en­gang, hvor de er,« si­ger hun.

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt hen­vi­ser til mi­ni­ste­ri­et.

Ar­kiv­fo­to: Jo­a­chim La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.