Fordeling af el­bi­ler er geo­gra­fisk ska­ev

Der er flest el­bi­ler i og om­kring Kø­ben­havn. Fle­re la­de­stan­de­re og aen­dre­de af­gif­ter er vej­en frem, hvis el­bi­ler­ne skal ud­bre­des, me­ner eks­per­ter.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - LARS FROM KLAUS DOHM [email protected] [email protected]

De ca. 15.500 el­bi­ler, der fin­des i Dan­mark, er ska­evt for­delt. Iføl­ge nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik er an­de­len af el­bi­ler størst i Kø­ben­havn og i de vel­ha­ven­de nord­s­ja­el­land­ske kom­mu­ner – mens de elek­tri­ske bi­ler er langt min­dre ud­bredt i det me­ste af Jyl­land, på Fyn samt på Lol­land.

Iføl­ge Lars Aa­gaard, di­rek­tør i Dansk Ener­gi, er år­sa­gen bl.a., at bor­ge­re i de mest vel­ha­ven­de kom­mu­ner har bedst råd til at kø­be de re­la­tivt dy­re el­bi­ler. Samt at trans­port-af­stan­de­ne her of­te­re er kor­te­re, li­ge­som der er fle­re la­de­stan­de­re i og om­kring Kø­ben­havn.

Lars Aa­gaard tror ik­ke, at el­bi­ler for al­vor vil slå igen­nem i he­le lan­det, før bil­e­jer­ne får et stør­re in­ci­ta­ment til at ud­skif­te den gam­le ben­zin- el­ler di­e­sel­bil:

»Ejer­ne af el­bi­ler vil ha­ve sik­ker­hed for, at in­fra­struk­tu­ren er på plads, før de kø­ber en el­bil. Vi får ik­ke folk til at kø­be en el­bil, hvis de ik­ke sto­ler på, at de kan få la­det den op,« si­ger Lars Aa­gaard.

I Nord­jyl­land har salgs­as­si­stent Claus Chri­sti­an­sen fra Støvring for ny­lig købt sin før­ste el­bil. Men han er fru­stre­ret over, at der er for få le­di­ge la­de­stan­de­re – samt at han ik­ke kan få en af­gifts­ra­bat på el, hvis han sa­et­ter sin egen la­de­stan­der op der­hjem­me.

Pro­fes­sor Brian Vad Mat­hie­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet kan godt for­stå Claus Chri­sti­an­sens fru­stra­tio­ner.

»Men hvis han op­le­ver de pro­ble­mer nu, så bli­ver det kun va­er­re frem­over, når der for­ment­lig kom­mer langt fle­re el­bi­ler på ve­je­ne – med­min­dre man får etab­le­ret fle­re la­de­stan­de­re,« si­ger pro­fes­soren.

Han fo­re­slår, at kom­mu­ner­ne ejer en an­del af de sto­re la­de­sta­tio­ner sam­men med net­sel­ska­ber­ne, samt at pri­va­te bor­ge­re skal ha­ve sam­me ra­bat på strøm til el­bi­ler som el­sel­ska­ber­ne.

»Det er no­get juks, at man ik­ke har ens­ar­te­de ord­nin­ger for bor­ge­re og for virk­som­he­der,« si­ger han.

Transportm­inister Ben­ny Engelbrech­t, der selv bor i Søn­derjyl­land og kø­rer i en plug-in-hy­brid­bil, gen­ken­der pro­ble­mer­ne med for få la­de­stan­de­re uden for Kø­ben­havn og Nord­s­ja­el­land.

»Jeg har ik­ke en fa­er­dig plan, men det er helt sik­kert én af de ud­for­drin­ger, som vi kom­mer til at kig­ge me­re på i 2020,« si­ger han.

Ny ejer af en el­bil: »Hold da op, hvor er det et ge­de­mar­ked«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.