Kur­de­re vil rets­for­føl­ge mista­enk­te dan­ske frem­med­kri­ge­re i Syrien

Fle­re par­ti­er er klar til at yde øko­no­misk støt­te til det kur­di­ske selv­sty­re i Syrien, som nu vil etab­le­re en dom­stol og ind­le­de rets­for­føl­gel­se af mu­li­ge IS-kri­ge­re. Her er 10 bud på stor­by­er, der by­der på beg­ge de­le.

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA - DENIZ B. SERINCI Jyl­lands-Po­stens ud­send­te me­d­ar­bej­der JACOB HAISLUND [email protected]

Det kur­di­ske selv­sty­re i Syrien mel­der sig klar til at rets­for­føl­ge ca. 10.000 mista­enk­te Is­la­misk Stat-kri­ge­re – her­un­der dan­ske stats­bor­ge­re – som bli­ver til­ba­ge­holdt i lan­det.

Rets­for­føl­gel­sen skal be­gyn­de i marts, har Ab­dulka­rim Omar, uden­rigs­ansvar­lig for det kur­di­ske selv­sty­re i Syrien, meldt ud i en vi­deo­er­kla­e­ring of­fent­lig­gjort på in­ter­net­tet. Han bak­kes over for Jyl­landsPo­sten op af Zelal Ce­ger, der er en af le­der­ne i Tev-Dem, en pa­raply­or­ga­ni­sa­tion for de kur­di­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, som re­elt sty­rer det kur­di­ske selv­sty­re.

Zelal Ce­ger be­der di­rek­te om hja­elp fra det in­ter­na­tio­na­le sam­fund til at etab­le­re en dom­stol:

»Vi har fa­engs­let tu­sin­der af ji­ha­di­ster fra he­le ver­den, in­klu­si­ve fra Dan­mark. Hvis lan­de­ne ik­ke ta­ger de­res stats­bor­ge­re re­tur, bør de i det mind­ste støt­te os øko­no­misk med at rets­for­føl­ge dem lo­kalt her.«

Iføl­ge PET er 12 dan­ske stats­bor­ge­re ak­tu­elt fa­engs­let el­ler til­ba­ge­holdt i el­ler om­kring kon­flik­tzo­nen. Di­rek­te ads­purgt sva­rer kur­der­ne, at man ik­ke har pla­ner om at an­ven­de døds­straf, og på Chri­sti­ans­borg er fle­re par­ti­er klar til at støt­te pro­ces­sen øko­no­misk.

»Det er ga­ran­te­ret ik­ke bil­ligt. Der­for er det vig­tigt, når vi øn­sker at rets­for­føl­ge dis­se men­ne­sker lo­kalt, at vi fra Ve­stens si­de er klar til at bak­ke op øko­no­misk,« si­ger uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jen­sen (V), der er klar til at gi­ve de nød­ven­di­ge mil­li­onbe­vil­lin­ger, det måt­te kra­e­ve fra Dan­mark.

Og­så En­heds­li­sten og DF er klar til at yde den for­nød­ne øko­no­mi­ske støt­te.

»Vi be­der re­ge­rin­gen om at kvit­te­re og med­vir­ke po­si­tivt til, at det­te kom­mer op at stå hur­tigst mu­ligt, så der ik­ke bli­ver no­gen for­hin­drin­ger fra dansk si­de,« si­ger retsord­fø­rer Pe­ter Skaarup (DF).

Justits­mi­ni­ster Ni­ck Ha­ek­kerup kal­der ud­spil­let fra kur­der­ne »in­ter­es­sant« og vil nu drøf­te det med si­ne »eu­ro­pa­ei­ske kol­le­ga­er«.

»Kur­der­ne har jo ik­ke no­gen rig­tig stat her, så de kan ik­ke døm­me os«

Ar­kiv­fo­to: Jo­a­chim La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.