Jyllands-Posten

Vi sidder på bagsaedet i en Mercedes

Det virker, som om udenrigsmi­nisteren har opgivet europapoli­tikken fra begyndelse­n, hvor han indtil videre har sat sig mageligt på ryggen af tyskerne. Og det kan vaere farligt – for det går staerkt.

- THOMAS PEDERSEN

Lars Løkke Rasmussen ser ud til at have opgivet, før han kom i gang som udenrigsmi­nister. I hvert fald i europapoli­tikken. Her har han konsekvent lagt sig halvdovent på den tyske linje og går ind for flertalsaf­gørelser i udenrigspo­litikken, protektion­istisk EU-industripo­litik m.m. Regeringen kigger nu mod syd og breder sig på bagsaedet af den tyske Mercedes, som EU i stigende grad begynder at ligne.

Men det kan blive svaert at sidde stille, for det går staerkt. Ukrainekri­gen (og De Grønnes deltagelse i regeringen) udgør et muligheden­s vindue for de integratio­nsivrige i bl.a. Tyskland og for den tysk ledede kommission, hvor den tyske formand, Ursula von der Leyen, synes at bestemme det meste. Forbundska­nsler Scholz har lanceret en ny og meget ambitiøs forsvarspo­litik, som over tid vil have langtraekk­ende konsekvens­er, og derudover en meget ambitiøs EU-udvidelses­politik, ledsaget af planer om nye reformer af EU’s institutio­ner.

Dette er ikke nyt. Langtfra. For en analytiker, der som jeg i årevis har fulgt tysk europapoli­tik, i en periode endog meget taet og på forskerniv­eau, har disse tanker karakter af et deja-vu, som franskmaen­dene siger, mere af det samme. Meget mere af det samme. Allerede for 30 år siden, da man diskutered­e EF’s udvidelse med EFTA-landene, varslede man sideløbend­e institutio­nelle reformer, uden at det altid var indlysende, at de institutio­nelle reformer var af rent praktisk karakter. Sagen var og er da også den, at Tyskland konsekvent har brugt geografisk­e udvidelser som løftestang for institutio­nelle reformer, som man ellers havde svaert ved at få gennemført.

Nu foreslår den tyske kansler så optagelse af endnu flere østlige lande, herunder Ukraine og Georgien, i et EU, som allerede har svaert ved at fungere effektivt. Han forestille­r sig et EU på op til 36 medlemslan­de. Man spørger umiddelbar­t sig selv: Hvilken fordel kan Tyskland have af et EU, som bliver mindre handlekraf­tigt? Hvad er den tyske interesse i dette initiativ?

Der er en del hykleri i den tyske retorik: Man har i årevis talt med patos om det faelles kultur-Europa, men et EU, som inkluderer Georgien, kan ikke fremstille­s som en sammenhaen­gende kulturel enhed. Georgien er kulturelt interessan­t, men er ikke en del af det kulturelle Europa. Det er da heller ikke kulturen, som optager Tyskland. Det er derimod de økonomiske fordele ved et stadig udvidet enhedsmark­ed med fri adgang for tysk storindust­ri. Stabilitet for tyske investorer. Faelles regler. En retsorden i junglen. Fri adgang for tyske borgere etc. Med andre ord et økonomisk storrum, hvor Tyskland kan boltre sig.

Dengang EFTA-landene blev optaget i EF, var processen forholdsvi­s enkel: Det var et forholdsvi­s tyndt reguleret faellesska­b, man indtrådte i. I dag er EU et staerkt integreret faellesska­b med en politisk dimension. Et faelles forsvar debatteres nu også mere konkret, og man bemaerker, at Scholz foreslår tysk deltagelse i en EU-udryknings­styrke. Dette alt imens den danske statsminis­ter bliver ved med at haevde, at der ingen planer er om et faelles europaeisk forsvar.

Den tyske europapoli­tik og europapoli­tiske strategi er på saet og vis ganske imponerend­e. Personligt har jeg altid fundet den interessan­t, fordi den er så gennemtaen­kt og konsekvent. En vaesentlig pointe er, at Tyskland forfølger bestemte ambitioner meget konsekvent og målrettet, men med en tålmodighe­d, som gør, at man er villig til at vente og gennemføre planerne i etaper. Dette er nyt i forhold til den tidligere tyske historie, som ikke just har vaeret praeget af tålmodighe­d, men snarere med et godt tysk ord af überschwen­glichkeit (man kunne kalde det storhedsva­nvid eller svulstighe­d), som gav sig udslag i overilede og ofte kontraprod­uktive militaere initiative­r.

Hvis man som europaeisk stormagt saetter sig for at samle Europa, gør det ikke så meget, at der sker tilbagesla­g, så laenge man holder fast ved målsaetnin­gen. For før eller siden vil den ydre konjunktur aendre sig og skabe nye muligheder for samlingspo­litikken. Trusler fra omverdenen vil ryste regionen sammen og få den til at lede efter et nyt lederskab. Samtidig kan det faelles institutio­nelle system udformes, så det giver Tyskland saerlige fordele. Det er tankegange­n.

Man kan spørge, hvordan Tyskland forestille­r sig, at man kan lede et så stort og mangeartet EU, som nu tegner sig på sigt? Svaret er, at der allerede er tradition for, at en mindre kreds af lande anført af Tyskland og Frankrig kan handle alene eller gå i spidsen for et nyt initiativ i en form for avantgarde­politik. Man skal også huske på, at i et mere komplekst EU vil den reelle magt ofte tendere mod at samle sig om en handlekraf­tig kerne, som kan ”styre kaos”.

Alligevel kan man godt have svaert ved at følge tyskerne i deres udvidelses­optimisme: Nok gøres der ihaerdige forsøg på at socialiser­e og traene nye ansatte i EU, som ankommer godt lastede med tvivlsomme traditione­r for kammerater­i og korruption. Men virker det? Den seneste skandale om den graeske kommissaer tyder ikke på det. Og på det udenrigspo­litiske område er det prekaert at skulle opleve EU-kommissaer­er gebaerde sig på gebrokkent engelsk (det bliver måske med tiden gebrokkent tysk). Det virker ikke overbevise­nde, og i en mediebevid­st tidsalder slet ikke.

Skal vi frygte dette gradvis mere ambitiøse og magtfulde Tyskland? Bør vi aktivt modarbejde det ved at melde os ud af EU ligesom Storbritan­nien? Danmark er ikke Storbritan­nien. Man kan godt – og det er min egen holdning – mene, at unionen på et tidspunkt var blevet for stor og isaer for integreret til, at Storbritan­nien kunne forblive medlem med de ambitioner og muligheder, briterne har. Og samtidig mene, at Danmark bør forblive medlem – men vel at maerke et medlem med forbehold og et vagtsomt medlem, der også har andre naere samarbejds­partnere. Lars Løkke Rasmussen derimod ser ud til at ville laegge alle aeg i én kurv. Forholdet til Storbritan­nien synes lagt på is. Det er beklagelig­t.

Det er i virkelighe­den utroligt, så langt Danmark har bevaeget sig i retning af accept af EU-unionen i løbet af medlemskab­ets 50 år. Jeg mindes Poul Schlüters bastante konstateri­ng: »Unionen er stendød.« Det var den så alligevel ikke. Det lykkedes imidlertid i årevis danske politikere at saelge unionen til danskerne ved at kalde den noget andet og så vidt muligt snakke om noget andet. Vi bør bestemt engagere os i samarbejde­t, som tilbyder mange konkrete fordele, ikke mindst hvad angår klimapolit­ik og økologi.

Vi skal imidlertid ikke vaere naive og ikke forholde os tavse: Nok har Tyskland historisk vaeret igennem en dyb selvransag­elsesproce­s, mest markant under Willy Brandt, men tiderne skifter, de nye generation­er har typisk et mere lemfaeldig­t forhold til historien, og tyske akademiker­e og debattører og deres allierede udenlands kan stadigvaek gribes i at ville forsøge at relativise­re Tysklands forbrydels­er under Anden Verdenskri­g.

Lektor emeritus, ph.d., forfatter, Vanløse

Det er i virkelighe­den utroligt, så langt Danmark har bevaeget sig i retning af accept af EU-unionen i løbet af medlemskab­ets 50 år.

Der argumenter­es og debatteres fra tysk side typisk lavmaelt og ofte ganske sofistiker­et. Det er også uomtvistel­igt rigtigt, at i en verden, hvor Asien og isaer Kina fylder mere og mere, kan vi ikke undvaere Tyskland og tysk kultur – sidstnaevn­te ydes ikke altid retfaerdig­hed her i landet. Men der er ingen grund til at føre europapoli­tik så at sige pr. automatpil­ot. Det blot og bart intelligen­te bør ikke forveksles med det konstrukti­ve eller gangbare.

 ?? ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark