Giv din pc en helt frisk start

I nog­le til­fa­el­de er der kun én god må­de at slip­pe af med de ir­ri­te­ren­de fejl i Win­dows på: Sa­et sty­re­sy­ste­met til­ba­ge til start. Så får du den ny­e­ste Win­dows 10 i sin re­ne­ste form.

Komputer for Alle (Denmark) - - VORDERSEIT­E - Jour­na­list Henning Rasmussen

Vi ple­jer her i bla­det nor­malt at an­be­fa­le en ra­ek­ke go­de va­er­k­tø­jer og indstil­lin­ger, når pc’en er pla­get af fejl. Men selv med de bed­ste red­ska­ber er nog­le fejl sim­pelt­hen så in­si­ste­ren­de, at der skal me­re til. Det kan fx va­e­re, at Win­dows 10 na­eg­ter at gen­nem­fø­re op­da­te­rin­ger, så du er låst fast med en gam­mel ud­ga­ve af sty­re­sy­ste­met. An­dre gan­ge kan Win­dows va­e­re endt i en uen­de­lig start-løk­ke, hvor hver op­start af­bry­des og star­ter igen.

Er din pc og­så ramt af fejl og ge­ner, er der kun én sid­ste ud­vej: Du skal brin­ge Win­dows til­ba­ge til den før­ste dag, du tog sty­re­sy­ste­met i brug. Det kan du gø­re på to må­der: Den hur­tig­ste er at nulstil­le pc’en – en funk­tion, du må­ske og­så ken­der fra din te­le­fon. Det be­ty­der, at al­le pro­gram­mer og indstil­lin­ger i Win­dows slet­tes, så du kom­mer til­ba­ge til den helt re­ne Win­dows 10.

En nulstil­ling er dog ik­ke en ga­ran­ti for, at du får ryd­det al­le fejl på pc’en, da Win­dows-sy­stem­fi­ler­ne sta­dig er de op­rin­de­li­ge. Vil du én gang for al­le ha­ve bugt med en fejl­fyldt Win­dows, er den sik­re­ste vej der­for at ge­nin­stal­le­re sy­ste­met helt for­fra.

En ge­nin­stal­la­tion ly­der me­re be­sva­er­lig, end den egent­lig er. I dag kan du nem­lig hen­te den ny­e­ste ud­ga­ve af Win­dows 10 på net­tet og nemt gem­me den på en USB-nøg­le. Når du her­ef­ter ta­en­der pc’en med USB-nøg­len til­slut­tet, star­ter in­stal­la­tions­pro­gram­met, der er nemt og for­stå­e­ligt. Det ene­ste be­sva­er er, at du på for­hånd skal ha­ve ko­pi­e­ret di­ne per­son­li­ge fi­ler fra pc’en i sik­ker­hed.

Du be­hø­ver dog ik­ke op­le­ve fejl på pc’en for at få gla­e­de af en nulstil­ling el­ler ge­nin­stal­la­tion. Med ti­den bli­ver in­stal­la­tio­nen af Win­dows til en ro­det af­fa­e­re, og har du fx op­da­te­ret fra Win­dows 7 el­ler 8 til 10, kan du li­ge­frem spa­re ad­skil­li­ge gi­ga­bytes på di­sken.

La­es me­re på de na­e­ste si­der:

Den hur­ti­ge me­to­de

Tjek først, om en nulstil­ling fjer­ner fejl­e­ne i Win­dows.

Den grun­di­ge me­to­de

Op­le­ver du sta­dig fejl på pc’en, må du ge­nin­stal­le­re Win­dows.

Foto: Shuttersto­ck.

Når du har nulstil­let el­ler ge­nin­stal­le­ret Win­dows, bli­ver din computer fuld­sta­en­dig, som da den var helt ny.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.