Gra­tis kon­tor­pak­ke til din pc

Gi­der du hel­ler ik­ke be­ta­le pen­ge for et abon­ne­ment på Mi­cro­softs Of­fi­ce-pak­ke? Så la­es her, hvor­dan du får mest ud af det gra­tis Li­breOf­fi­ce!

Komputer for Alle (Denmark) - - VORDERSEIT­E - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Mi­cro­softs Of­fi­ce-pak­ke er ab­so­lut den mest po­pu­la­e­re kon­tor­pak­ke på mar­ke­det – for man­ge af os var det den før­ste pro­grampak­ke, vi stif­te­de be­kendt­skab med, da vi fik vo­res før­ste computer. I dag er Mi­cro­soft Of­fi­ce dog ble­vet et dyrt be­kendt­skab, som ko­ster over 500 kro­ner om året i abon­ne­ment – og vil du ger­ne kø­be en ver­sion, som du ejer for tid og evig­hed, skal du ha­ve over 1.000 kro­ner op af lom­men.

Så er det helt an­der­le­des med kon­tor­pak­ken Li­breOf­fi­ce: Ik­ke nok med at Li­breOf­fi­ce in­de­hol­der al­ter­na­ti­ver til de fle­ste af de pro­gram­mer, du fin­der i Mi­cro­soft Of­fi­ce (alt­så reg­ne­ark, tekst­be­hand­ling, da­ta­ba­ser og fle­re an­dre) – du får det og­så helt gra­tis.

Li­breOf­fi­ce er en vi­de­re­ud­vik­ling af kon­tor­pak­ken OpenOf­fi­ce, der ple­je­de at va­e­re den mest po­pu­la­e­re gra­tis kon­tor­pak­ke. OpenOf­fi­ce luk­ke­de dog, og her­ef­ter over­tog Li­breOf­fi­ce tøj­ler­ne og fort­sat­te ud­vik­lin­gen af pro­grampak­ken.

Li­breOf­fi­ce er et så­kaldt open sour­ce-pro­jekt, hvil­ket be­ty­der, at en­hver har ret til at vi­de­re­ud­vik­le pro­gram­met, hvis man el­lers ba­re skri­ver, hvor man har det fra, og man ik­ke tager pen­ge for det. Li­breOf­fi­ce op­da­te­res med ja­ev­ne mel­lem­rum med nye sik­ker­heds­indstil­lin­ger og nye funk­tio­ner – og der kom­mer mindst én helt ny ver­sion af pro­grampak­ken hvert år. Du kom­mer med an­dre ord al­drig til at be­ta­le en kro­ne for pro­gram­met. Du be­lem­res ik­ke med ir­ri­te­ren­de re­k­la­mer el­ler lig­nen­de – og du ri­si­ke­rer hel­ler ik­ke, at fir­ma­et bag bru­ger di­ne pri­va­te op­lys­nin­ger til at tje­ne pen­ge. Li­breOf­fi­ce er no­get så sja­el­dent som et ae­g­te gra­tis pro­gram og bru­ges fx af al­le ho­ved­stads­om­rå­dets ho­spi­ta­ler.

Li­breOf­fi­ce in­de­hol­der som na­evnt en ra­ek­ke va­er­k­tø­jer. I den­ne ar­ti­kel pra­e­sen­te­rer vi dig for al­le de­le­ne og giver dig en grun­dig gu­i­de til det frem­ra­gen­de tekst­be­hand­lings­pro­gram Wri­ter. I na­e­ste num­mer af Kom­pu­ter for al­le kan du la­e­se vo­res gu­i­de til reg­ne­arks­pro­gram­met Calc. He­le Li­breOf­fi­ce-pak­ken kan na­tur­lig­vis hen­tes i For­delszo­nen al­le­re­de i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.