Gem en ko­pi af din Gmail på pc'en

Nu kan du gem­me al­le di­ne mails fra tje­ne­sten Gmail i sik­ker­hed på din computer. Et smart va­er­k­tøj hja­el­per dig nem­lig med at ta­ge en kom­plet ko­pi af din e-mail­kor­re­spon­dan­ce.

Komputer for Alle (Denmark) - - VORDERSEIT­E - Jour­na­list St­ef­fen Ni­el­sen

Gmail er ube­tin­get ver­dens mest po­pu­la­e­re mailtje­ne­ste. Den er funk­tions­rig, den er sik­ker – og den føl­ger med ti­den. Stil­le og ro­ligt har tje­ne­sten ud­kon­kur­re­ret ud­for­drer­ne, så selv eksperter ef­ter­hån­den har sva­ert ved at erin­dre, hvem kon­kur­ren­ter­ne egent­lig er. Goog­les suc­ces skyl­des blandt an­det, at du har rig­tig god plads til rå­dig­hed, så du let kan ha­ve samt­li­ge mails fra ad­skil­li­ge år lig­gen­de.

De 15 GB plads, Google stil­ler til rå­dig­hed, slip­per dog på et tids­punkt op for de fle­ste. Når det sker, kan det bli­ve nød­ven­digt at slet­te gam­le mails for at få plads til de nye. Før du gør det, kan du dog nu ta­ge en ko­pi af de gam­le mails, så du al­tid har mu­lig­hed for at fin­de dem frem på din pc, selv om de er slet­tet på Goog­les ser­ve­re.

En ba­ck­up er i det he­le ta­get en god idé. Den vil og­så hja­el­pe dig, hvis du ved en fejl kom­mer til at slet­te mails fra din Gmail. Den slags sker for os al­le før el­ler si­den. Gmail har gan­ske vist en Pa­pir­kurv, men i den hol­des slet­te­de mails kun kun­stigt i li­ve i 30 da­ge – her­ef­ter er der in­tet at gø­re.

Men hvor­dan tager du så ba­ck­up af di­ne mails i Gmail? Med Goog­les hja­elp, selv­føl­ge­lig: Google fortje­ner al mu­lig ros for at le­ve­re et va­er­k­tøj til

at down­lo­a­de fi­ler fra tje­ne­sten. Med va­er­k­tø­jet Google Ta­keout kan du blandt me­get an­det down­lo­a­de din sø­ge­hi­sto­rik, di­ne pri­va­te op­lys­nin­ger – og alt­så og­så al­le di­ne mails, så du al­tid har en ko­pi på com­pu­te­ren.

I den­ne ar­ti­kel vi­ser vi dig, hvor­dan du bru­ger Google Ta­keout. Di­ne mails down­lo­a­des i for­ma­tet MBOX. Der­for får du og­så et fint pro­gram til at la­e­se MBOX-fi­ler­ne på din computer. La­es om me­to­den på de na­e­ste si­der.

I sik­ker­hed! Di­ne mails fra Gmail gem­mes på pc’en el­ler even­tu­elt på en ek­stern hard­disk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.