KROP­PEN

ALT OM VIDENSKAB

Kroppen 3 - - Forside -

Vo­res krop er et fa­sci­ne­ren­de mester­værk. Den kan op­nå en im­po­ne­ren­de hur­tig­hed, smi­dig­hed og styr­ke, sam­ti­dig med at den er fint af­stemt i sin kom­plek­si­tet. Alt det­te gør men­ne­ske­krop­pen til no­get ene­stå­en­de blandt al­le ar­ter på Jor­den – og no­get, som over­går alt, hvad vi men­ne­sker no­gen­sin­de har skabt. I den­ne bog ud­for­sker vi cel­ler­nes anatomi og im­po­ne­ren­de kom­plek­se pro­ces­ser, funk­tio­ner og sy­ste­mer, der sør­ger for, at krop­pen vir­ker. Vi ser og­så på, hvad der kan gå galt i ma­ski­ne­ri­et. Du kan og­så læ­se om den ny­e­ste loven­de me­di­cin­ske ud­vik­ling in­den for stam­cel­le­forsk­ning og na­no­tek­no­lo­gi. Du kan læ­re, hvor­dan små or­ga­nel­ler og sto­re or­ga­ner vir­ker, hvor­dan mus­k­ler­ne ar­bej­der, og hvor­dan hjer­tet pum­per blo­det rundt i din krop. Vi gi­ver dig in­ter­es­san­te for­kla­rin­ger, du må­ske al­drig før har set, og vi ud­for­sker men­ne­ske­krop­pen, som det ik­ke tid­li­ge­re er gjort. Bo­gen in­de­hol­der flot­te og im­po­ne­ren­de il­lu­stra­tio­ner af krop­pens anatomi, de­tal­je­ri­ge fo­to­gra­fi­er og enk­le for­kla­rin­ger, som er til at for­stå. Og du fin­der en hel mas­se fa­sci­ne­ren­de fak­ta, som må­ske vil få dig til at se dig selv i et helt nyt lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.