DNA

D

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Den vig­tig­ste en­kelt­struk­tur i krop­pen er dit DNA. Det fin­des i næ­sten al­le cel­ler (de rø­de blod­le­ge­mer skil­ler sig af med de­res) og in­de­hol­der ge­ne­ti­ske op­skrif­ter, som skal byg­ge, ud­vik­le, re­pa­re­re og ved­li­ge­hol­de dig. Dis­se op­skrif­ter er skre­vet i kom­bi­na­tio­ner af ko­der på fi­re bog­sta­ver (ACTG) – og hos men­ne­sker er de he­le 3 mil­li­ar­der bog­sta­ver lan­ge!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.