Gen­nem bar­ri­e­ren

Kroppen 3 - - Anatomi -

Hvis blod-hjer­ne-bar­ri­e­ren var helt tæt, vil­le di­ne hjer­ne­cel­ler hur­tigt dø. Vand og nog­le gas­ser kom­mer fak­tisk let igen­nem, og trans­por­tø­rer kan op­ta­ge vig­ti­ge mo­le­ky­ler som ek­sem­pel­vis suk­ker og sen­de dem igen­nem. Fedt­op­lø­se­li­ge mo­le­ky­ler kan og­så slip­pe igen­nem, og der­med kan ke­mi­ka­li­er som ni­ko­tin og al­ko­hol kom­me ind i hjer­nen. Der er imid­ler­tid et lil­le pro­blem. De fle­ste for­mer for me­di­cin er for sto­re el­ler for kraf­ti­ge til at træn­ge igen­nem, og hvis en pa­tient har en syg­dom som de­pres­sion el­ler de­mens, er det der­for en stor ud­for­dring at be­hand­le hjer­nen di­rek­te. For­sker­ne ar­bej­der på at ud­vik­le me­to­der til at bry­de bar­ri­e­ren. Det kan man bl.a. ved at gi­ve be­hand­ling di­rek­te i væ­sken rundt om hjer­nen og for­styr­re bar­ri­e­ren ved at gø­re blodå­rer­ne utæt­te. De kon­stru­e­rer til­med mo­le­ky­ler, der fun­ge­rer som tro­jan­ske he­ste, som sni­ger be­hand­lin­gen ind igen­nem bar­ri­e­ren.

»Hvis blod-hjer­ne-bar­ri­e­ren var helt tæt, vil­le di­ne hjer­ne­cel­ler hur­tigt dø«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.