Hvor­dan vir­ker ner­ver­ne?

Ner­ver­ne fø­rer sig­na­ler gen­nem he­le krop­pen – som en slags ke­misk mo­tor­vej.

Kroppen 3 - - Anatomi -

»Ner­ver­ne er over­fø­ring­s­kab­ler, der fø­rer sig­na­ler til og fra hjer­nen gen­nem he­le krop­pen,« for­tæl­ler Sol Di­a­mond, pro­fes­sor ved Thay­er School of En­gi­ne­e­ring i Dart­mouth, USA. Iføl­ge Di­a­mond kom­mu­ni­ke­rer ner­ver­ne dis­se sig­na­ler på sam­me må­de fra et punkt til et an­det, uan­set om det er fra tå­spid­sen til hjer­nen el­ler ba­re fra høj­re til ven­stre hjer­ne­halv­del. Nog­le ner­ver har my­e­lin, n, et iso­le­ren­de fedt­lag, rundt dt om ak­so­ner­ne. Det gør, at de elek­tri­ske sig­na­ler går år hur­ti­ge­re. An­dre er ik­ke my­li­ne­se­re­de og er der­med ui­so­le­re­de. Dis­se se ner­ver går over kor­te­re af­stan­de.

Nog­le ner­ve­sig­na­ler har r lang vej igen­nem krop­pen, an­dre re har kort vej. De bru­ger depo­la­ri­se­ring for or at sen­de en elek­trisk lad­ning langs ner­ve­cel­lens ak­so­ner (ud­lø­ber). Depo­la­ri­se­ring ola­ri­se­ring vir­ker li­ge­som en spændt fje­der, der, der ud­sen­der...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.