Hvor­dan er ho­ve­d­et for­bun­det til hals og nak­ke?

Kroppen 3 - - Anatomi -

Det ne­der­ste af vo­res kra­nie er for­bun­det med det øver­ste af rygsøj­len. Den før­ste (øver­ste) ryg­hvir­vel (el­ler nak­ke­hvir­vel) kal­des for at­las, og den an­den for axis. Sam­men dan­ner dis­se et sær­ligt drej­e­led, som gi­ver langt me­re be­væ­gel­se end an­dre ryg­hvirv­ler. Axis in­de­hol­der og­så en knog­le­kon­struk­tion opadtil, som at­las ro­te­rer på, så vi kan ro­te­re på ho­ve­d­et. Kra­ni­et sid­der på fast på lidt fla­de­re de­le af at­las, hvil­ket gi­ver en sta­bil plat­form, så vi og­så kan nik­ke med ho­ve­d­et. Og dis­se ske­let­kob­lin­ger er for­stær­ket med kraf­ti­ge mus­k­ler, som gi­ver yder­li­ge­re sta­bi­li­tet. Des­u­den sør­ger den­ne fan­ta­sti­ske ana­to­mi­ske ud­form­ning for, at hjer­ne­stam­men (rep­til­hjer­nen) får en sik­ker pas­sa­ge ned i ry­gra­den. Ryg­mar­ven sid­der i mid­ten af ryg­hvirv­ler­ne, hvor den er be­skyt­tet imod stød og slag. Den ud­sen­der ner­ve­t­rå­de på al­le ni­veau­er og sør­ger for kon­trol over det me­ste af krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.