Hvad på­vir­ker mu­skel­styr­ken?

Hvor stær­ke vi er, skyl­des en kom­bi­na­tion af arv og mil­jø.

Kroppen 3 - - Anatomi -

Mu­skel­styr­ke re­fe­re­rer til den mæng­de kraft, en mu­skel kan pro­du­ce­re i én sam­men­træk­ning. Styr­ken af­hæn­ger af mus­k­lens stør­rel­se og kan må­les på for­skel­li­ge må­der. Der­for er det van­ske­ligt at af­gø­re, hvil­ken mu­skel der fak­tisk er stær­ke­st.

Vi har to ty­per mu­skel­fi­bre: en va­ri­ant, som støt­ter lang­va­rig, kon­stant brug, og en va­ri­ant, som støt­ter kortva­rig, hård an­stren­gel­se. Den sid­ste ty­pe bru­ger vi un­der ana­erob ak­ti­vi­tet, f.eks. vægt­løft­ning. Ana­erob træ­ning be­ty­der gan­ske en­kelt træ­ning, hvor mus­k­ler­ne ik­ke for­mår at for­sy­ne sig med nok oxy­gen. Tænk på vægt­løf­te­re og sprin­te­re: kortva­rig, men in­tens ak­ti­vi­tet. Ana­erob træ­ning er ef­fek­tivt til at op­byg­ge mu­skel­mas­se.

Ge­ne­tik på­vir­ker og­så mu­skel­styr­ken, og det sam­me gør brug, kost og træ­nings­va­ner. Mus­k­ler bli­ver stær­ke­re, når de træk­ker sig sam­men, for­di sam­men­træk­nin­gen la­ver en lil­le ska­de i mu­skel­fi­bre­ne. Når krop­pen re­pa­re­rer ska­den, bli­ver mus­k­len ef­ter­føl­gen­de lidt stær­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.