Hvad er en mu­skel­for­stræk­ning?

Kroppen 3 - - Anatomi -

Det gør rig­tig ondt at for­stræk­ke en mu­skel – og der­for er det vig­tigt med grun­dig op­varm­ning!

En for­struk­ket mu­skel er en mu­skel, som har få­et en rift i mu­skel­fi­bre­ne. Of­te skyl­des det en pludselig be­væ­gel­se. Hvis ik­ke man har var­met or­dent­ligt op in­den træ­ning, kan man og­så få en mu­skel­for­stræk­ning, for­di mus­k­len ik­ke er helt klar til det hår­de ar­bej­de, når ak­ti­vi­te­ten star­ter. Lår­mus­k­ler­ne bag på lå­ret er den mu­skel­grup­pe, der of­test for­stræk­kes. En for­stræk­ning kan gi­ve øm­hed og smer­ter, og det kan va­re fle­re da­ge, in­den mus­k­len har re­pa­re­ret sig. Den bed­ste må­de at be­skyt­te sig imod mu­skel­for­stræk­nin­ger er at var­me krop­pen grun­digt op.

Husk at var­me op in­den træ­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.