For­skel­li­ge hud­far­ver

Hvad er mela­nin, og hvor­dan på­vir­ker det vo­res hud­far­ve?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Det lysab­sor­be­ren­de pig­ment mela­nin er et pro­te­in, som gi­ver hu­den na­tur­li­ge bru­ne, rø­de el­ler gu­le far­ve­to­ner. Vo­res hud­far­ve skyl­des en kom­bi­na­tion af ge­ner med ned­ar­ve­de egen­ska­ber og den mæng­de af sol­lys, hu­den ud­sæt­tes for. Det er og­så mela­nin, der gi­ver far­ve til vo­res hår, øj­ne og til­med nog­le or­ga­ner, f.eks. hjer­nen og det in­dre øre.

Hud­far­ven af­hæn­ger af kon­cen­tra­tio­nen af mela­nin i hu­den og for­de­lin­gen af stof­fet i de for­skel­li­ge hud­lag. Det be­ty­der som ud­gangs­punkt, at min­dre mela­nin gi­ver ly­se­re hud, mens per­so­ner med en hø­je­re kon­cen­tra­tion af pig­men­tet har mør­ke­re hud.

Mela­nin pro­du­ce­res af cel­ler, som kal­des for mela­no­cyt­ter. Det fo­re­går i de ne­der­ste lag af over­hu­den (det ba­sa­le cel­lelag), og mela­ni­net hol­des på plads in­de i små korn kal­det mela­no­so­mer. Al­le men­ne­sker har no­gen­lun­de sam­me an­tal mela­no­cyt­ter, men de er me­re ak­ti­ve hos folk med me­re far­ve i hu­den.

Når hu­den ud­sæt­tes for Uv-strå­ler, sti­mu­le­res pro­duk­tio­nen af mela­nin. Mela­no­so­mer­ne be­væ­ger sig ud mod hu­dens be­skyt­ten­de lag med over­hud­s­cel­ler gen­nem for­gre­nin­ger af den­drit­ter. Mela­ni­net lag­res der­ef­ter i over­hud­s­cel­ler­nes ker­ne, hvor de be­skyt­ter cel­ler­nes DNA mod muta­tio­ner. Over­hud­s­cel­ler­ne ud­gør ho­ved­par­ten –ca. 95 % – af de yd­re hud­lag og dan­ner en bar­ri­e­re ud mod om­ver­de­nen. Mela­nin kan ab­sor­be­re kræft­frem­kal­den­de Uv-strå­ler, in­den de kom­mer ind i krop­pens in­dre væv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.