Hvad gør ny­rer­ne?

Di­ne ny­rer fil­tre­rer af­fald fra blo­det for at hol­de dig i li­ve.

Kroppen 3 - - Anatomi -

Ny­rer­ne er to bøn­ne­for­me­de or­ga­ner, som er pla­ce­ret bag på krop­pen, cir­ka i høj­de med læn­den. Vi har en ny­re på hver si­de, som hver ve­jer imel­lem 115 og 170 gram, af­hæn­gigt af per­so­nens køn og stør­rel­se. Den ven­stre ny­re er som re­gel lidt stør­re end den høj­re. Dis­se or­ga­ner er så ef­fek­ti­ve, at per­so­ner, som er født med kun én ny­re, le­ver et gan­ske nor­malt liv med få el­ler in­gen hel­bredspro­ble­mer. Krop­pen kan fak­tisk fun­ge­re gan­ske nor­malt med 30-40% re­du­ce­ret ny­re­funk­tion. Det vil knapt væ­re mærk­bart, hvil­ket vid­ner om, hvor ef­fek­ti­ve ny­rer­ne er, bå­de til at ud­skil­le af­faldspro­duk­ter og hol­de mi­ne­ral­ni­veau­et og blod­tryk­ket i he­le krop­pen op­pe. Alt det­te sør­ger ny­rer­ne for ved at sam­ar­bej­de med an­dre or­ga­ner og kir­t­ler rundt om i krop­pen. Hy­po­t­ha­lamus hjæl­per f.eks. ny­rer­ne med at be­stem­me og sty­re krop­pens væ­ske­ba­lan­ce.

Ny­rer­ne fil­tre­rer mel­lem 150 og 180 li­ter blod hver dag, men frag­ter kun 2 li­ter med af­falds­stof­fer gen­nem urin­le­der­ne til urin­blæ­ren, hvor de ud­skil­les. Dis­se af­falds­stof­fer er pri­mært urin­stof­fer – et bi­pro­dukt af pro­te­in, som bli­ver ned­brudt til ener­gi og vand. Ny­re­ne fil­tre­rer blo­det ved at le­de det igen­nem et lil­le fil­ter, som kal­des for et nep­hron. Hver ny­re har om­kring en mil­li­on af dis­se fil­tre. Et nep­hron er op­byg­get af et fint bundt af små ka­pil­læ­rer – det­te bundt kal­des for glo­merulus – og et rør, som op­sam­ler urin. Det­te rø­ret kal­des ny­re­tu­buli. Glo­merulus fil­tre­rer cel­ler­ne og pro­te­i­ner­ne i blo­det og fø­rer af­faldspro­duk­ter­ne ind i ny­re­tu­buli­en, som frag­ter uri­nen ned til blæ­ren gen­nem urin­le­der­ne.

Sam­ti­dig med den­ne fil­tre­rings­pro­ces fri­gi­ver ny­rer­ne tre vig­ti­ge hor­moner: eryt­hro­pro­te­in, re­nin og calci­tri­ol. Dis­se op­mun­trer til pro­duk­tion af rø­de blod­le­ge­mer og hjæl­per med at re­gu­le­re blod­tryk­ket, med ud­vik­lin­gen af knog­ler­ne i krop­pen og til at op­ret­hol­de mi­ne­ral­ba­lan­cen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.