Når no­get går galt

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Ny­rer­ne skal mat­ches nø­je med eg­ne­de do­no­rer, el­lers vil af­stød­ning af det nye or­gan ske i lø­bet af kort tid. Af­stød­ning sker, når krop­pens na­tur­li­ge an­ti­stof­fer tol­ker det nye væv som et po­ten­ti­elt ska­de­ligt frem­med­le­ge­me. Og per­so­nens eget im­mun­sy­stem vil i det til­fæl­de an­gri­be or­ga­net. Om­hyg­ge­lig ud­væl­gel­se in­den en ope­ra­tion kan be­græn­se gra­den af et så­dant an­greb. Det vig­tig­ste er, at blod­ty­per­ne mat­cher – hvis ik­ke, vil af­stød­nin­gen ske hur­tigt og ag­gres­sivt. Der­næst bør krop­pe­nes Hla-sy­stem (Hu­man Leuko­cyte An­ti­gen) væ­re så ens som mu­ligt, men det­te match be­hø­ver ik­ke at væ­re helt per­fekt. Uove­r­ens­stem­mel­ser her kan dog fø­re til af­stød­ning på sigt. Ef­ter ope­ra­tio­nen skal pa­tien­ten ta­ge me­di­cin, som un­der­tryk­ker im­mun­sy­ste­met, og som der­ned dæm­per fa­ren for af­stød­ning. Ny­re­trans­plan­te­re­de pa­tien­ter skal over­vå­ges re­sten af li­vet for at op­da­ge even­tu­el af­stød­ning. Me­di­cin, som ned­sæt­ter pa­tien­tens im­mun­for­svar, er ik­ke uden ri­si­ko, da den un­der­tryk­ker krop­pens na­tur­li­ge for­svar og der­med øger pa­tien­tens ri­si­ko for in­fek­tio­ner og kræft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.