Dyr kan og­så få di­a­be­tes

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Al­le hvir­vel­dyr har en form for bugs­pyt­kir­tel og kan der­med få di­a­be­tes. Den kan dog se for­skel­lig ud fra dyr til dyr. Hos men­ne­sker er bugs­pyt­kir­t­len of­test et en­kelt­or­gan, som sid­der på bag­si­den af ma­ven. An­dre dyr kan ha­ve en kom­bi­ne­ret le­ver og bugs­pyt­kir­tel. Den kan væ­re op­delt som man­ge ur­e­gel­mæs­si­ge rør langs tynd­tar­men, el­ler de­le af funk­tio­nen kan væ­re spredt i cel­le­grup­per langs tarmvæg­gen. En an­den vig­tig for­skel kan væ­re an­tal­let af ka­na­ler, der for­bin­der bugs­pyt­kir­t­len med tar­men. Hos de fle­ste men­ne­sker er der kun én ka­nal, men nog­le gan­ge er der to el­ler tre – i nog­le til­fæl­de end­nu fle­re. Hos an­dre dyr er an­tal­let me­get me­re va­ri­a­belt. Bugs­pyt­kir­t­lens funk­tion er dog stort set den sam­me: at ud­skil­le for­dø­jel­ses­en­zy­mer og hor­moner for at kon­trol­le­re krop­pens blod­suk­ker­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.