En lil­le vig­tig ært

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Hypo­fy­sen er på stør­rel­se med en ært og er en stor en­dokrin kir­tel, som fun­ge­rer un­der sty­ring af hy­po­ta­lamus. Dis­se to om­rå­der in­de i hjer­nen ar­bej­der sam­men og for­mid­ler fe­ed­ba­ck-sløj­fer i det en­dokri­ne sy­stem for at op­ret­hol­de kon­trol og sta­bi­li­tet i krop­pen.

Hypo­fy­sen er delt i to: for­re­ste og ba­ger­ste lap. Den for­re­ste lap ud­skil­ler vækst­hor­moner, som sti­mu­le­rer ud­vik­lin­gen af mus­k­ler og knog­le. Den sti­mu­le­rer og­så ud­vik­lin­gen af ova­ri­e­fol­lik­ler (spi­rer, som kan bli­ve til æg­cel­ler) i æg­ge­stok­ke­ne. Og hos mænd sti­mu­le­rer den des­u­den pro­duk­tio­nen af sæd­cel­ler.

Den ba­ger­ste lap in­de­hol­der vas­opres­sin og oxyto­cin, som fri­gi­ves af hy­po­ta­lamus. Vas­opres­sin gør, at du kan op­be­va­re vand i ny­rer­ne og un­der­tryk­ker be­ho­vet for at tis­se he­le ti­den. Det øger og­så blod­tryk­ket ved at træk­ke blodå­rer­ne i hjer­tet og lun­ger­ne sam­men.

Oxyto­cin bli­ver og­så kaldt »kær­lig­heds­hor­monet«. Det på­vir­ker ud­vi­del­sen af liv­mo­der­hal­sen før føds­len og sam­men­træk­ning af liv­mo­de­ren ef­ter føds­len. Mæl­kekir­t­ler­ne bli­ver li­ge­le­des sti­mu­le­ret af oxyto­cin, når mødre be­gyn­der at am­me.

Oxyto­cin er et an­ti­stress-hor­mon, som gør dig af­slap­pet, får dig til at fø­le dig tryg og gør dig åben for re­la­tio­ner med an­dre men­ne­sker. Du sti­mu­le­rer blandt an­det ud­skil­lel­sen af oxyto­cin, når du aer dig selv el­ler an­dre kær­ligt på hu­den, når du gi­ver og får et kram, og når du er fo­rel­sket.

»Oxyto­cin bli­ver og­så kaldt kær­lig­heds­hor­monet«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.