An­ti­bi­o­ti­ka-re­si­sten­te bak­te­ri­er

Dis­se im­mu­ne bak­te­ri­e­stam­mer er po­ten­ti­elt dø­de­li­ge.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Bak­te­ri­er ud­vik­ler sig med høj fart. De for­me­rer sig hur­tigt, og ved at ud­veks­le plas­mi­der kan de de­le DNA med hin­an­den, hvis det er til de­res egen for­del. Dis­se egen­ska­ber be­ty­der, at bak­te­ri­er hur­tigt til­pas­ser sig æn­drin­ger i om­gi­vel­ser­ne. Og desvær­re for os be­ty­der det, at selv vo­res al­ler­mest ef­fek­ti­ve an­ti­bi­o­ti­kum snart kan væ­re nyt­te­løst.

Over­for­brug af an­ti­bi­o­ti­ka har ført til, at sta­dig fle­re bak­te­ri­e­stam­mer bli­ver im­mu­ne over for den be­hand­ling, vi har til rå­dig­hed. En ty­pe an­ti­bi­o­ti­ka, po­ly­myxin, er et af vo­res sid­ste vå­ben mod den­ne ty­pe bak­te­ri­er. Vir­ke­stof­fet i det­te me­di­ka­ment skal kun­ne dræ­be su­per­bak­te­ri­er, som ik­ke re­a­ge­rer på an­dre be­hand­lings­for­mer. Det var i hvert fald tan­ken bag ud­vik­lin­gen af det­te an­ti­bi­o­ti­ka.

Nu har for­ske­re over he­le ver­den desvær­re rap­por­te­ret om fund af bak­te­ri­e­stam­mer, som er re­si­sten­te mod ko­li­stin, en form for po­ly­myxin. Og hvis dis­se bak­te­ri­er bli­ver ud­bredt, vil in­fek­tio­ner, som i dag let kan ku­re­res med en an­ti­bi­o­ti­ka­kur, bli­ve po­ten­ti­elt dø­de­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.