Den »læ­ser« di­ne tan­ker

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

neu­ro­lo­ger un­der­sø­ge, hvil­ke de­le af hjer­nen der ak­ti­ve­res un­der vo­res for­skel­li­ge tan­ke­pro­ces­ser. I en al­min­de­lig Mr-scan­ner tvin­ger et kraf­tigt mag­net­felt ker­nen i krop­pens van­da­to­mer til at be­væ­ge sig syn­kront med hin­an­den. Når mag­net­fel­tet slås fra, går ato­mer­ne til­ba­ge til de­res nor­ma­le be­væ­gel­ses­møn­ster, sam­ti­dig med at der ud­sen­des ener­gi. Ef­ter­som for­skel­li­ge de­le af krop­pen in­de­hol­der for­skel­li­ge mæng­der vand, vil mæng­den af ener­gi, der sen­des ud, in­di­ke­re, hvil­ken ty­pe væv der scan­nes. Sen­so­rer i om­rå­det om­kring scan­ne­ren re­gi­stre­rer den ener­gi, der ud­sen­des, og bru­ger ef­ter­føl­gen­de den­ne in­for­ma­tion til at la­ve et 3D-bil­le­de af krop­pen. Funk­tio­nel Mr-scan­ning (FMRI) er ba­se­ret på sam­me prin­cip, men kort­læg­ger æn­drin­ger i blod­strøm­me­ni hjer­nen. Oxy­gen­fat­tigt blod re­a­ge­rer an­der­le­des på mag­ne­tis­me end oxy­gen­rigt blod, og der­med kan for­sker­ne se, hvil­ke om­rå­der af hjer­nen der bru­ger mest oxy­gen, og som der­med er me­re ak­ti­ve un­der spe­ci­fik­ke tan­ke­pro­ces­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.