Hvor man­ge i hver cel­le?

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

An­tal­let af mi­to­kon­dri­er i en cel­le af­hæn­ger af, hvor ak­tiv den er, og hvor me­get ener­gi den be­hø­ver for at kun­ne fun­ge­re. Som ho­ved­re­gel kan cel­ler­ne en­ten væ­re la­ve­ner­gi­ske uden en ene­ste mi­to­kon­drie el­ler hø­je­ner­gi­ske med fle­re tu­sin­der pr. cel­le. Ek­semp­ler på hø­je­ner­gi­cel­ler er hjer­te­cel­ler og de hård­t­ar­bej­den­de leverceller. Dis­se cel­ler ar­bej­der, selv når du sover, og de vrim­ler med mi­to­kon­dri­er. Ved træ­ning af en spe­ci­fik mu­skel­grup­pe vil mu­skel­cel­ler­ne her ef­ter­hån­den ud­vik­le fle­re mi­to­kon­dri­er for at til­pas­se sig det øge­de ener­gibe­hov – øget mu­skel­mas­se gi­ver øget for­bræn­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.