En ra­di­kal hi­sto­rie

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Den før­ste frie ra­di­kal blev op­da­get af ame­ri­ka­ne­ren Mo­ses Gom­berg ved over­gan­gen til det 20.år­hund­re­de. Blandt for­ske­re in­den for or­ga­nisk ke­mi er han i dag kendt som grund­læg­ge­ren af det­te forsk­nings­felt. Mo­ses Gom­berg op­da­ge­de den frie ra­di­kal ved en til­fæl­dig­hed, da han prø­ve­de at op­ret­te en kar­bon­for­bin­del­se. Det, han fandt, var trip­he­nyl­met­hyl – den før­ste kend­te frie ra­di­kal. Frem til 1930er­ne var der fort­sat man­ge for­ske­re, som ik­ke an­er­kend­te ek­si­sten­sen af den­ne for­bin­del­se – el­ler no­gen an­den ra­di­kal. Ef­ter ek­si­sten­sen af dis­se re­ak­ti­ve mo­le­ky­ler er ble­vet stad­fæ­stet, er der gjort be­ty­de­li­ge frem­skridt in­den for om­rå­det. Radikaler er i dag kendt for at spil­le en nøg­lel­rol­le i krop­pens for­bræn­ding, po­ly­me­ri­se­ring og an­dre ke­mi­ske pro­ces­ser. Den vi­den bru­ger man i dag ved frem­stil­ling af blandt an­det pla­stik og an­dre hver­dags­ma­te­ri­a­ler Men forsk­nin­gen har og­så øget for­stå­el­sen af krop­pens me­ta­bol­ske pro­ces­ser, så man kan ud­vik­le bed­re be­hand­lin­ger af ska­der for­år­sa­get af frie radikaler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.