Hvor langt er forsk­nin­gen?

Ma­j­lin­da Lako er pro­fes­sor i stam­cel­le­vi­den­skab ved uni­ver­si­te­tet i Newcast­le. Her for­tæl­ler hun om nær­me­re su­per­cel­ler­ne.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Hvad mang­ler vi at læ­re om stam­cel­ler?

– Vi ved, at stam­cel­ler fin­des i al­le li­vets sta­di­er. Stam­cel­ler i em­bry­o­et har po­ten­ti­a­le til at bli­ve for­skel­li­ge cel­le­ty­per, mens voks­ne stam­cel­ler er me­re spe­ci­a­li­se­re­de. Nog­le af de spørgs­mål, vi for­sø­ger at fin­de svar på, er: Kan vi iden­ti­fi­ce­re al­le slags stam­cel­ler? Kan vi om­dan­ne dem til en hvil­ken som helst cel­le­ty­pe, vi øn­sker? Kan vi bru­ge stam­cel­ler til at be­hand­le kræft, al­dring og ar­ve­li­ge syg­dom­me?

Har al­le fler­cel­le­de or­ga­nis­mer stam­cel­ler?

– Ja. Hos pat­te­dyr fin­des der to ho­ved­ty­per af stam­cel­ler: em­bry­o­ni­ske, som dan­nes i det tid­li­ge em­bry­o­et, og voks­ne, som fin­des i for­skel­li­ge væv­s­ty­per og bi­dra­ger til re­pa­ra­tion og ved­li­ge­hold i krop­pen. Tid­li­ge­re tro­e­de vi, at når en stam­cel­le var om­dan­net til en vok­sen cel­le, var det umu­ligt at få den til­ba­ge til dens op­rin­de­li­ge til­stand. Men No­bel­prisvin­de­ren Shin­ya Ya­mana­ka vi­ste i 2006, at voks­ne stam­cel­ler kan om­dan­nes til em­bry­o­ni­ske ved sim­pel gen­ma­ni­pu­la­tion.

Hvem op­da­ge­de stam­cel­ler­ne først?

– Stam­cel­ler blev først om­talt af Va­len­tin Ha­eck­er og Theo­dor Bove­ri i 1800-tal­let. På sam­me tid brug­te Ar­tur Pap­pen­heim, Ale­xan­der Mak­sim­ov, Ernst Ne­u­mann og an­dre dem til at præ­sen­ter en te­o­ri om, hvor­dan blod­kredslø­bet op­står. Ef­ter­hån­den som fel­tet har gjort frem­skridt, bli­ver be­teg­nel­sen »stam­cel­le« of­te brugt til at be­skri­ve den ka­pa­ci­tet, en stam­cel­le har til at for­ny sig selv, så­vel som ev­nen til at væ­re op­hav til al­le cel­le­ty­per i krop­pen.

Har stam­cel­ler­ne brug for et sig­nal for at kun­ne re­pa­re­re krop­pen?

– Al­le stam­cel­ler har brug for at få be­sked om, at der er brug for re­pa­ra­tio­ner, og det­te kan vi få til at ske på la­bo­ra­to­ri­et. At gi­ve stam­cel­ler­ne det­te sig­nal in­de i krop­pen er van­ske­li­ge­re, men det sker, når man får spe­ci­fik­ke pro­ble­mer el­ler ska­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.