Stam­cel­ler til und­sæt­ning

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Da man kan ob­ser­ve­re cel­le­dif­fe­ren­ti­e­rin­gen ud­fol­de sig, gi­ver stam­cel­ler­ne os en unik mu­lig­hed for at for­stå en lang ræk­ke syg­dom­me og fød­sels­de­fek­ter. Stam­cel­ler de­ler man­ge ka­rak­te­ri­sti­ka med kræft­cel­ler og kan må­ske af­slø­re nog­le af de­res hem­me­lig­he­der. Nog­le for­ske­re me­ner, at kræft er for­år­sa­get af løb­s­ke stam­cel­ler. Man­ge frem­ti­di­ge be­hand­lin­ger sig­ter mod at ud­nyt­te stam­cel­ler­nes genop­byg­gen­de kraft. Ra­skt væv og cel­ler kan trans­plan­te­res og »re­pa­re­re« pa­tien­ter med man­ge for­skel­li­ge syg­dom­me fra di­a­be­tes til Par­kin­sons. Ny­e­re for­søg vi­ser f.eks., at man ved at inji­ce­re et dår­ligt el­ler neds­lidt hjer­ter med stam­cel­ler kan for­læn­ge dets le­ve­tid. Væv, som er dyr­ket frem af stam­cel­ler, gi­ver og­så an­led­ning til at te­ste ny me­di­cin på men­ne­ske­cel­ler på et tid­ligt ud­vik­lings­sta­die. En dag bli­ver det må­ske mu­ligt at dyr­ke he­le or­ga­ner fra pa­tien­tens eg­ne stam­cel­ler og der­med re­du­ce­re ven­te­li­ster­ne for or­gan­do­na­tio­ner dra­stisk. Men indtil da har for­sker­ne brug for me­re tid til at fin­de ud af, hvor­dan vi kan de­tal­jesty­re cel­le­dif­fe­ren­ti­e­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.