Fak­ta om MS

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

– MS ram­mer of­test i al­de­ren 25-45 år.

– Dob­belt så man­ge kvin­der som mænd får syg­dom­men.

– Trods man­ge års forsk­ning ken­der man fort­sat ik­ke den egent­li­ge år­sag til MS, men

den mest ud­bred­te te­o­ri er, at syg­dom­men skyl­des en kom­bi­na­tion af arv og mil­jø.

– Ca. 14.500 dan­ske­re har MS.

– Der bli­ver hvert år re­gi­stre­ret mel­lem 400 og 500 i Dan­mark.

Kil­der: Sc­lero­se­for­e­nin­gen, sund­hed.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.